Перейти до основного вмісту

КАФЕДРА ГЕОГРАФІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ – створена 10 лютого 2003 року. Водночас кафедра має глибоке коріння, оскільки передумови для її відкриття з'явились ще у 1969 році. Тоді вихід у світ двох публікацій професора Крачила М.П. (1936–2002 рр.) про курортно-туристське господарство Чернівецької області та Подністер'я започаткував туристичний науковий напрям на географічному факультеті. З часом, розроблені ним туристичні дисципліни почали викладатись студентам–географам, чим була розпочата освітня діяльність в галузі туризму.

krachylo

З 1964 р. і майже до останніх своїх днів КРАЧИЛО МИКОЛА ПАВЛОВИЧ працював у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича на посадах викладача, ст. викладача, доцента, професора кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. У 1992 р. Крачило М.П. захистив докторську дисертацію на тему "Економіко-географічні проблеми туризму та його ефективність (питання теорії, методики та практики). Микола Павлович присвятив туризму чимало наукових праць, серед яких монографія “Основы туризмоведения” (1980р.) і навчальні посібники “География туризма” (1987р.), “Краєзнавство і туризм” (1994р.) тощо.

Зусиллями Крачила М.П. туризм на географічному факультеті перетворився на потужний науково-освітній напрям. В галузі туризму проводяться наукові дослідження, пишуться дисертації. У 1999 р. його учнем Королем О.Д. була захищена кандидатська дисертація на тему “Регіональний менеджмент в туризмі”.

Наступним кроком у створенні кафедри було відкриття у 1996 р. на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту зусиллями її завідувача професора Руденка В.П. нової спеціальності “Менеджмент природоохоронної діяльності”, яка з 1998–1999 навчального року трансформувалась у однойменну спеціалізацію спеціальності “Менеджмент організацій”. Цим на факультеті була започаткована підготовка фахівців економічного профілю. Для підсилення економічного науково-освітнього напряму на факультеті доцент, кандидат економічних наук Жук М.В. у 1999 р. стає докторантом Інституту регіональних досліджень НАН України, а до викладацького складу запрошується доцент із науковим ступенем кандидата економічних наук Гостюк М.Т. Крім того, до підготовки фахівців залучаються ще професори і доценти з економічного факультету ЧНУ.

Отже, на межі тисячоліть на географічному факультеті існували потужний туристичний та економічний науково-освітні напрями, які з 2001 року втілюються у нову спеціалізацію “Менеджмент туристичної індустрії” спеціальності “Менеджмент організацій”. Успішний протягом двох років набір студентів доводить життєздатність цієї спеціалізації. За цей час на факультеті нагромаджується досвід у підготовці менеджерів туристичної індустрії: розробляються та читаються туристичні дисципліни; пишуться та видаються конспекти лекцій, навчальні посібники та підручники; проводяться навчальні практики. Цей досвід показує, що підвищення якості підготовки фахівців з туризму потребує виведення освітньої та наукової діяльності в галузі туризму на новий організаційний рівень. На порядок денний ставиться питання про створення профілюючої кафедри. Підтримка колективу географічного факультету та активна позиція декана професора Руденка В.П. у цьому питанні приводять до появи на світ наказу № 14 ректора ЧНУ від 14.02.2003 р., згідно з яким у структурі географічного факультету створюється кафедра географії та менеджменту туризму зі статусом випускаючої.

Першим завідувачем кафедри стає ЖУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ. На цій посаді він працював до грудня 2004 року. Протягом свого завідування Жук М.В. закінчує навчання у докторантурі Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів) та захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Економічні механізми посилення експортної орієнтації виробничо-ресурсного потенціалу Карпатського регіону”.

jyk

За новоствореною кафедрою закріплюється спеціалізація „Менеджмент туристичної індустрії” спеціальності „Менеджмент організацій”. У 2004 році кафедра отримує ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю „Туризм”. У 2005 році в межах спеціальності „Туризм” запроваджується спеціалізація „Міжнародний туризм”, а підготовка за спеціальністю „Менеджмент організацій” перепрофілюється зі спеціалізації „Менеджмент туристичної індустрії” на „Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу”. На початку 2005 року Жук М.В. переходить на викладацьку роботу до Києва, а завідувачем кафедри стає Явкін В.Г.

Явкін Вячеслав Григорович – завідувач кафедри географії та менеджменту туризму (2005-2015 рр.). Народився 29 вересня 1951 року в місті Кутаїсі (Грузія). Навчався в Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича на географічному факультеті (1968-73рр.). Після закінчення університету працював інженером-гідрологом у Варзобській гідрографічній партії (Памір). Закінчив аспірантуру ГГІ (Ленінград). З 1977р. працював в Чернівецькому національному університеті на посадах інженера, старшого інженера, асистента на природничих кафедрах географічного факультету, а з 1998 року доцентом кафедр географії та картографії України і гідроекології. Зарахований до докторантури ОДЕКУ з 2002 р. по 2006 р. з відривом від виробництва (науковий консультант проф. Гопченко Є.Д.). З 2005 р. впродовж 10 років очолював кафедру географії та менеджменту туризму. В цей період на кафедрі відбулося становлення спеціальності «Туризм». Зростання контингенту студентів дозволило відкрити другу випускну кафедру за цією спеціальністю.

yavkin

За головування Явкіна В.Г. кафедра брала участь у проекті «Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури світового духовного центру старообрядництва Біла Криниця», присвяченому 100-річчю спорудження Білокриницького собору. Була розгорнута інтенсивна міжнародна співпраця з Новосадським (Сербія), Сучавським (Румунія), Сілезьким (Польща) університетами. З двома останніми реалізовані спільні проекти в галузі туризму, результати яких опубліковані в монографіях: «Люди та місця на Буковині», «Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі)».

За роки, коли кафедру очолював Явкін В.Г., здійснювалися інтенсивні наукові пошуки в галузі туризму, зокрема була опублікована колективна монографія «Проблеми географії та менеджменту туризму». За його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій.

З січня 2015 року новим завідувачем кафедри географії та менеджменту туризму стає доктор географічних наук, доцент Король Олександр Дмитрович.

У вересні 2022 року внаслідок реорганізації до кафедри географії та менеджменту туризму приєдналась друга випускова кафедра за спеціальністю «Туризм» – кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування. Вона була створена у 2006 році, згодом на ній була ліцензована спеціальність «Туризм» (Туризмознавство) за ОКР «Магістр».

Першою завідуючою кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування стає доктор географічних наук, професор Клавдія Йосифівна Кілінська. За 14 років її завідування на кафедрі відбулося становлення науково-освітнього напрямку «Туризм», під її керівництвом було захищено 5 кандидатських дисертацій, зокрема 3 на туристичну тематику: Скутар Т.Д. (2013 р.), Павлюк С.М. (2018 р.), Лопушняк Л.В. (2019 р.).

kilinska

З вересня 2020 року і до реорганізації кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування її завідуючою була доктор географічних наук, доцент Жанна Іванівна Бучко.

Першим завідувачем лабораторії кафедри географії та менеджменту туризму була Морар Тетяна Теофілівна (1942-2018 рр.). З 1962 по 1967 рр. навчалася у Чернівецькому державному університеті на географічному факультеті. Почала працювати в університеті з 1966 р. на посаді лаборанта, а згодом завідувачем лабораторії та асистентом кафедри економічної географії. В 2003 році перейшла на посаду завідувача лабораторії новоствореної кафедри географії та менеджменту туризму, на якій пропрацювала 15 років.

morart

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності