Перейти до основного вмісту

bookkrach2КРАЧИЛО Н.П. ОСНОВЫ ТУРИЗМОВЕДЕНИЯ. — Киев: Вища шк., 1980. – 120 с.

У книзі висвітлюються питання організації і розвитку туризму, його політичне, економічне, освітнє, виховне й оздоровче значення. Показано місце і роль туристського господарства в суспільному виробництві, зв'язок з іншими галузями економіки. Особлива увага приділяється зв'язкам туризму і туристського господарства з географічними науками.

Призначена для студентів економічних і географічних спеціальностей вищих навчальних закладів – університетів і педагогічних інститутів. Може бути використана викладачами, науковцями, фахівцями-практиками, що працюють у туристському господарстві.


bookkorol1ЯВКІН В.Г., РУДЕНКО В.П., КОРОЛЬ О.Д. ТА ІН. ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ. — Чернівці: Рута, 2006. – 260с. >>>

У монографії висвітлюються теоретико-методологічні підходи щодо оцінки туристсько-рекреаційних ресурсів, проблеми ресурсної забезпеченості туристичної індустрії. Розглядаються методологічні та теоретичні засади туристичного менеджменту, питання розвитку туристично-рекреаційних комплексів та інфраструктури. Аналізуються перспективні види та форми туристсько-рекреаційної діяльності. Вивчаються національні та міжнародні механізми регулювання і стандартизації туризму. Досліджуються договірні відносини в туризмі.

Для фахівців, викладачів і студентів, що спеціалізуються в галузі туризму.


kilinska-kКілінська К. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України. — Чернівці: Вид-во Рута. – 2007. – 494 с.

У монографії представлений консруктивний підхід до вивчення природно-господарської різноманітності, запропонована методика оцінки екологічного стану, сформована прогнозна модель управлінських аспектів природно-господарської різноманітності, означені стратегічні орієнтири території в контексті регіонального розвитку держави.

Для фахівців у галузі географії, екології, працівників науково-дослідних установ, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів географічних, геоекологічних, природоохоронних спеціальностей.


heohr-aspektyЯВКІН В.Г., РУДЕНКО В.П., КОРОЛЬ О.Д. ТА ІН. ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ (на прикладі України і Польщі). — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 344с. >>>

У монографії проведений аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу розвитку туризму в Україні та Польщі, запропонована типологія природно-рекреаційних комплексів природних регіонів України, здійснене дослідження окремих видів туризму у цих двох країнах. Розглядаються ресурсні та інфраструктурні передумови розвитку туризму в окремих регіонах України та Польщі, а також – перспективні види та форми туристсько- рекреаційної діяльності. Вивчаються географічні та екологічні проблеми туристичної галузі в Україні та Польщі.

Для фахівців, викладачів і студентів, що спеціалізуються в галузі туризму.


teor-ta-prykl-aspektyКілінська К.Й., Аніпко Н.П., Коновалова Н.І. Андрусяк Н.С. та ін. Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні : Монографія. – Чернівці: Чернівецький національний універсчитет, 2010. – 248 с.

У монографії предсавлений анліз теоретико-методологічних та нормаивно-правових засад рекреаційно-туристичного природокорисування, здійснений аналіз природно-ресууосного потенціалу рекреаційного природокористувння та історико-культурних пам'яток.

Для фахівців у галузі географії, екології, працівників науково-дослідних установ, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів туристичних, географічних, геоекологічних, природоохоронних спеціальностей.


442_korol_monografКОРОЛЬ О.Д. МІЖНАРОДНІ ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ: суспільно-географічні аспекти формування та геопросторовий розподіл. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – 512 с. >>>

У науковій монографії проведено статистичний аналіз натуральних і вартісних показників виїзного та в’їзного напрямів міжнародного туризму. За результатами оцінки інтенсивності зарубіжного й іноземного туризму за окремими країнами світу, встановлені чинники, закономірності формування та розподілу міжнародних туристичних потоків у географічному просторі.

Для науковців, викладачів і студентів, які цікавляться питаннями формування та розподілу міжнародних туристичних потоків у географічному просторі.


kilinska_monogr_2018-2Кілінська К.Й. Природокористування та природно-господарська різноманітність. Теоретико-методичні підходи: монографія / Клавдія Кілінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 304 с.

У монографії розкриваються основні засади природокористування, природно-господарської різноманітності, екологічної політики, аналіз природних умов.

Для фахівців у галузі конструктивної географії, екології, працівників екологічних установ, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів географічних спеціальностей.


kilinska-parkyКілінська К.Й. Парки-памятки садово-паркового мистецтва: просторова організація та рекреаційно-туристична оцінка (на прикладі території Чернівецької області) / К.Й. Кілінська, Н.С. Андрусяк. – Монографія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 250 с.

У монографії розкриваються теоретико-методичні засади дослідження парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, наведена функціонально-просторова структура. парків- пам'яток садово - паркового мистецтва та подана їх конструктивно-географічна та рекреаційно-туристична характеристика.

Для фахівців, викладачів і студентів, що спеціалізуються в галузі туризму.

krachuloКРАЧИЛО Н.П. ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА. — Киев: Вища шк., 1987. – 208 с.

У посібнику розглядаються основні методологічні і методичні питання географії туризму, його політичне, економічне, освітнє, виховне й оздоровче значення. Показано місце і роль туристичного господарства в суспільному виробництві, зв'язок з іншими галузями економіки.

Призначений для студентів економічних і географічних спеціальностей університетів і педагогічних інститутів. Може бути використаний фахівцями-практиками, що працюють у системі туризму.

 


kkrach2КРАЧИЛО М.П. КРАЄЗНАВСТВО І ТУРИЗМ. — Київ: Вища шк., 1994. – 191 с.

У посібнику висвітлено питання організації позакласної роботи з географічного краєзнавства і туризму, місце та роль цих навчальних дисциплін у системі підготовки вчителів. Описано наукові основи географічного краєзнавства, методи і прийоми впровадження краєзнавчого принципу у викладанні шкільних курсів географії, зокрема методики використання краєзнавчого матеріалу на уроках географії в різних класах та під час вивчення факультативних курсів.

Призначений для студентів економічних і географічних факультетів університетів і природничо-географічних факультетів педагогічних інститутів.


bookkorolКОРОЛЬ О.Д. ОСНОВИ ТУРИСТСЬКОГО МАРКЕТИНГУ. — Чернівці: Рута, 2002. – 110 с. >>>

У посібнику висвітлюються теоретичні основи маркетингу в туризмі. Розглядаються туристичні потреби; туристський попит, чинники, від яких він залежить; туристський ринок і методологія його дослідження. Аналізується комплекс маркетингу, який складається зі змінних чинників маркетингу: турпродукт, ціна, методи розповсюдження і просування.

Призначений для студентів економічних і географічних факультетів спеціалізації “Менеджмент туристичної індустрії” спеціальності “Менеджмент організацій”.


331_bookkorol2КОРОЛЬ О.Д., КРАЧИЛО М.П. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ. — Чернівці: Рута, 2008. — 240 с. >>>

У посібнику висвітлюються теоретико-методологічні та організаційно-правові засади туристичного менеджменту; розглядаються основні поняття туризму, складові елементи туристичної індустрії; аналізуються чинники функціонування та розвитку туристичних організацій, а також основні управлінські функції та проблеми туристичного менеджменту. Досліджується територіальна структура туристичного господарства.

Для фахівців, викладачів і студентів, що спеціалізуються в галузі туризму.

 


330_bookboyko1БОЙКО І.Д., САВРАНЧУК Л.А. ТУРИСТИЧНА КУРОРТОЛОГІЯ. — Чернівці: Рута, 2007. — 116 с.

У виданні викладено теоретичні засади туристичної курортології, розглядається географія курортів світу та географія населених пунктів України, віднесених до курортних. Висвітлено сучасний стан використання природних лікувальних грязей і мінеральних вод в Україні.

Для студентів вищих і середніх спеціальних закладів, що здобувають фахові знання в галузі географії та менеджменту туристичної індустрії, а також менеджменту готельного, курортного й туристичного сервісу.

 


329_bookboykoБОЙКО І.Д., ЛАШКЕВИЧ М.С. ЗАПРОШУЄМО НА ЕКСКУРСІЮ ЧЕРНІВЦЯМИ. Путівник.- Чернівці: Прут, 2008. — 176 с.

Видання вміщує п'ять тем, які у формі екскурсій висвітлюють основні етапи історії та сьогодення Чернівців. Подано короткий історичний опис окремих будівель, площ та пам'ятників а також розкрито роль і значення науки, літератури, мистецтва та театру для жителів міста. Значна увага приділена архітектурним стилям, духовній та культурній спадщині окремих визначних храмових споруд міста.

Призначений для всіх хто цікавиться історією рідного міста, гостей. Може бути використаний фахівцями-практиками, що працюють у системі туризму.


327_bookБУЧКО Ж.І. ТА ІН. БАРВИСТА БУКОВИНА. Горизонти цільового туризму. — Чернівці.: "Прут", 2009. – 152с.

У виданні до уваги читачів представлено інформацію, що різнопланово висвітлює привабливі для туристів та гостей Чернівецької робласті історичні, архітектурні, культові, природні памятки краю та розкриває особливості агротуризму Буковини.

Для фахівців і широкого кола зацікавлених читачів.

 

 


kilinskaКілінська К., Лісовська А. Рекреаційне природокористування на території Карпато-Подільського регіону України. Навчально-методичний посібник. Чернівці. - Чернівецький національний університет. 2011. - 287 с.

У навчально-методичному посібнику розкриваються основні структурні аспекти рекреаційного природокористування, представлений аналіз природних, соціально-економічних та історико-культурних складових рекреаційного природокористування Карпато-Подільського регіону України.

Для фахівців у галузі рекреаційної географії, екології, працівників туристичних установ, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів туристичних, географічних, г природоохоронних спеціальностей.


332_bookkrulКРУЛЬ Г.Я. ОСНОВИ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ. — К.: Центр учбової літератури, 2011. – 368с. >>>

Розглядаються основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкрито особливості технологічного процесу надання основних і додаткових послуг у готелях. Посібник містить практичні завдання, контрольні тести, нормативно-інструктивний, довідковий і статистичний матеріал.

Для викладачів і студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола зацікавлених читачів.


krainozАніпко Н.П. Країнознавство : навчальний посібник у 4 ч.– Чернівці : Чернівці: Рута, 2011.

У виданні розглянуті програмні питання курсу "Країнознавство": країнознавство як наука та навчальна дисципліна, просторово-територіальна організація держав світу, політична карта світу та основні етапи її формування, державний устрій країн світу, форми державного правління, види політичних режимів країн світу, класифікація країн світу.

Для студентів географічних факультетів спеціальностей "Туризм", "Економічна та соціальна географія".

 


tur-krainАніпко Н.П. Туристичне країнознавство : навч. посібник : у 2 ч. / Н.П. Аніпко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Ч. 1. – 128 с.

У виданні висвітлені теоретичні основи туристичного країнознавства. Розглянуте рекреаційно-туристичне районування. Викладені теоретико-методичні основи туристичної характеристики країн. Подано відомості про об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО загалом і в Україні зокрема. Наведені наприкінці кожної теми запитання та завдання для самоконтролю, списки л-ри сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу.

Для студентів географічних факультетів спеціальностей “Туризм” та «Менеджмет організацій».

 


pravoveПравові засади туроператорської та турагентської діяльності: Навчальний посібник у 2 ч / укл.: Король О.Д., Скутар Т.Д. – Чернівці: Рута, 2011.

У виданні розкриваються організаційно-правові засади туроператорської та турагентської діяльності, договірні відносини між суб’єктами туристичної діяльності, розглянуто порядок державної реєстрації та ліцензування туристичних підприємств, подано зразки установчих документів, деяких договорів.

Для фахівців, викладачів і студентів, що спеціалізуються в галузі туризму


korporatyvneАндрусяк Н.С. Корпоративне управління в туризмі : навч. посібник / Н.С. Андрусяк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 253 с.

Навчальний посібник розкриває поняття корпоративного управління, зокрема, питання функціонування та діяльності туристичних корпорацій. У посібнику викладено історичні особливості формування корпоратив¬ного управління в Україні та світі, розкрито роль господарських товариств як обʼєктів управління. Наведено особливості моделей корпоративного управління та подано інформацію про інтеграційні форми організації корпорацій.

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів спеціальностей „Туризмознавство”, „Менеджмент туристичної індустрії”, „Готельно-ресторанна справа”.


korol-ekskursКОРОЛЬ О.Д. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2016. - 144 с. >>>

У методичному посібнику розкриті теоретико-методологічні засади екскурсійної діяльності та технологія підготовки нової екскурсії, а також розглянуті, як приклад, екскурсійні маршрути по Чернівцях і Буковині. Цей методичний посібник розрахований на студентів спеціальності «Туризм», має стати для них «помічником» у вдосконалені існуючих і розробці нових пізнавальних маршрутів.

Для викладачів і студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола зацікавлених читачів.

 


anipko_mvp_2016Аніпко Н.П. Методика викладання предмета у вищій школі: підручник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 184.

У підручнику розкриваються теоретичні засади навчального процесу у вищій школі, методики підготовки та проведення лекційних, практичних, семінарських і лабораторних занять.

Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр", аспірантів, викладачів.

 


453_krul_restorОснови ресторанної справи: навчальний посібник / укл. Г.Я. Круль. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 496 с. >>>

У запропонованому виданні розглянуті основні поняття ресторанного сервісу. Розкриті питання формування внутрішнього простору та матеріально-технічного забезпечення закладів ресторанного господарства. Наведені основні етапи технологічного процесу виробництва продукції в ресторанах та способи її теплової обробки. Окремі блоки присвячені організації обслуговування в закладах ресторанного господарства та характеристиці напоїв.

Для студентів спеціальності «Туризм», як базовий з дисципліни «Технологія ресторанної справи і організація послуг харчування».


tur-marketКОРОЛЬ О.Д. ОСНОВИ ТУРИСТСЬКОГО МАРКЕТИНГУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 144 с. >>>

У посібнику висвітлюються теоретичні основи маркетингу в туризмі. Розглядаються туристичні потреби; туристський попит, чинники, від яких він залежить; туристський ринок і методологія його дослідження. Аналізується комплекс маркетингу, який складається зі змінних чинників маркетингу: турпродукт, ціна, методи розповсюдження і просування.

Для студентів спеціальності 242 – «Туризм» та інших спеціальностей із туристичною спеціалізацією.

 


375_ivanunikІВАНУНІК В.О., ЯВКІН В.Г. АТРАКТИВНІСТЬ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ ТЕРИТОРІЙ. – 2-ге вид., — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 248 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання рекреаційно-туристичної атрактивності території, а саме оцінка рекреаційно-туристичних ресурсів та економіко-природничих можливостей для ефективної диверсифікації, збалансованого розвитку галузі. Подано аналіз теоретичних і методичних аспектів дослідження рекреаційно-туристичних ресурсів, що демонструє модель оцінки рекреаційно-туристичної атрактивності території, яка визначає сучасний рівень розвитку та дає прогноз перспектив освоєння зазначених ресурсних можливостей.

Для фахівців, викладачів і студентів туристичної галузі.


461_program_tourismТУРИЗМ: програмні матеріали з фахових дисциплін / за ред. О.Д. Короля, Ж.І. Бучко. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. – 208 с.

Книга містить програмні матеріали з навчальних дисциплін циклів загальної (обовʼязкових та вільного вибору студентів) і професійної підготовки, передбачених типовими навчальними планами підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 24 «Сфера обслуговування» зі спеціальності 242 «Туризм» (ОП «Міжнародний туризм» і «Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг»). Кожна із запропонованих навчальних програм містить мету навчальної дисципліни, результати навчання, опис навчальної дисципліни, рекомендовану літературу та інформаційні ресурси, на основі яких здійснюється викладання відповідних курсів.

Для викладачів і студентів спеціальності 242 – «Туризм» та інших спеціальностей із туристичною спеціалізацією.


tur-menedzhІВАНУНІК В.О. ТУРИСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ : навч. посіб. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 240 с. >>>

У виданні розглянуті питання управління галуззю туризму крізь призму особливостей менеджменту в контексті специфіки туристичної сфери. Описано актуальні проблеми туристичного менеджменту з прив’язкою до розвитку управлінського процесу. Докладно вивчено існування туристичного середовища та впливу на нього принципів, методів та функцій класичного менеджменту. Висвітлено прикладні аспекти туристичного менеджменту в питаннях прийняття управлінських рішень, комунікативної майстерності, ораторського мистецтва та особливостей спілкування з міжнародними партнерами.

Для фахівців, викладачів та студентів туристичної галузі.


zayachuk_2022Заячук О., Брик С. Історія туризму : навч. посіб. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 200 с.

У запропонованому навчальному посібнику розглянуті основні віхи історії туризму з найдавніших часів до наших днів. Проаналізовано передумови розвитку туризму, особливості становлення сфери гостинності у різні періоди та на різних історичних етапах. Значна увага приділена появі туризму та розбудові туристичної інфраструктури в Україні. Виявлені сучасні проблеми та перспективи світового туризму в ХХІ столітті через призму інтеграційних процесів та зростаючого впливу глобалізації.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Туризм».


krul_2022Круль Г., Заячук О. Організація і технологія надання послуг гостинності : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 488 с.

Запропоноване навчальне видання тематично розділене на три блоки: у першому розглянуто основні поняття сфери гостинності, в другому висвітлено формування внутрішнього простору готелів, у третьому розділі розкрито процес обслуговування гостей у готелях, особливості діяльності провідних готельних служб та організації і надання основних і додаткових послуг у закладах гостинності, психологічні аспекти роботи з клієнтами. Посібник містить запитання і тести для самоконтролю, значний додатковий і довідковий матеріал.

Для викладачів і здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм», широкого кола зацікавлених читачів.


anipko-2Правове регулювання туристичної діяльності : навчальний посібник / укл. О.Д. Король, Т.Д. Cкутар, Н.П. Аніпко, О.В. Руденко – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2022. – 232 с.

У виданні розкриваються організаційно-правові засади туроператорської, турагентської діяльності та сільського туризму, договірні відносини між суб’єктами туристичної діяльності, розглянуто види страхування туристів, подано зразки договорів.

Для фахівців, викладачів і студентів, що спеціалізуються в галузі туризму.


anipko-tur-krАніпко Н. П. Туристичне країнознавство. Західна та Північна Європа : навч. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича, 2022. 240 с.

У запропонованому виданні подано туристично-країнознавчу характеристику країн Західної та Північної Європи, а також інформацію про Світову спадщину ЮНЕСКО – матеріальну та нематеріальну. Другий і третій розділи містять цікаві факти про країни. Для кращого засвоєня матеріалу наприкінці кожного розділу наведено тестові завдання.

Для студентів географічних факультетів спеціальностей «Туризм», «Менеджмент».

 1. Жук М.В., Круль Г.Я. Менеджмент готельно-курортного і туристичного сервісу. Конспект лекцій. Частина 1. – Чернівці: Рута, 2004.
 2. Жук М.В., Круль Г.В. Соціальний комплекс і торгівля України: Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 2004.
 3. Готельне господарство: Конспект лекцій / уклад.Г.Я.Круль. – Чернівці: Рута, 2006. – Частина 1. – 52 с.
 4. Туристична курортологія. Конспект лекцій / уклад.: Бойко І.Д., Савранчук Л.А. – Чернівці: Рута, 2007. – 116 с.
 5. Ресторанна справа. Конспект лекцій: У 2 ч. / уклад. Круль Г.Я. – Чернівці: Рута, 2008. – Частина 1. – 72 с.
 6. Готельна справа. Конспект лекцій: У 2 ч. / уклад. Круль Г.Я. – Чернівці: рута, 2008. – Частина 2. – 68 с.
 7. Міжнародний туризм: методика і матеріали статистичних досліджень. / уклад. Король О.Д., Скутар Т.Д. – Чернівці: Рута, 2008. – 64 с.
 8. Рекреаційно-територіальні комплекси: конспект лекцій. / уклад. Л.А. Савранчук, В.Г.Явкін, В.І.Ясенчук. – Чернівці: Рута, 2008. – 44 с.
 9. Рекреалогія: письмові консультації / уклад.: Л.А. Савранчук, В.Г. Явкін, В.І. Ясенчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т, 2009. – 92 с.
 10. Король О.Д., Скутар Т.Д. Правові засади туроператорської та турагентської діяльності: навч. посібник у 2 ч. – Частина 1. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 88 с.
 11. Король О.Д., Скутар Т.Д. Правові засади туроператорської та турагентської діяльності: навч. посібник у 2 ч. – Частина 2. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 64 с.
 12. Рекреаційна географія: письмові консультації / уклад.: Л.А. Савранчук, В.Г. Явкін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 104 с.
 13. Іванунік В.О. Інноваційний менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу : Метод. вказівки до практ. занять / укл. В.О. Іванунік. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 20 с.
 14. Туристичний менеджмент: метод. вказівки до практ. занять / уклад.: В.О. Іванунік, С.Д. Брик. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 32 с.
 15. Організація анімаційних послуг в туризмі: консп. лекцій у 2–х ч. / уклад. Бойко І.Д. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 80 с.
 16. Бойко І.Д. Організація анімаційних послуг в туризмі: метод. Вказівки до виконання практ. робіт. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 24 с.
 17. Концепції оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів: навч. посібник / Іванунік В.О. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011 – 84 с.
 18. Міжнародний туристичний бізнес: методичні рекомендації до семінарських занять / уклад.:Т.Д. Cкутар.Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. 32 с.
 19. Технологія туристичної діяльності : лабораторний практикум / укл.Т.Д. Cкутар. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2020. – 64 с.
 20. Економіка і управління в готельно-ресторанному сервісі та туроперейтингу : метод. вказівки до практ. занять / уклад. : В.О. Іванунік., С.Д. Брик. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. 52 с.
 21. Інформаційні системи і технології в туризмі та готельно-ресторанному сервісі : метод. вказівки до лаб. робіт / уклад. : С.Д. Брик, В.О. Іванунік. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2023. 60 с.
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності