Перейти до основного вмісту

Навчально-наукова лабораторія регіонального дослідження туристичної інфраструктури та рекреаційних ресурсів

Навчально-наукова лабораторія регіонального дослідження туристичної інфраструктури та рекреаційних ресурсів створена як матеріально-технічна база для інформаційно-технологічного супроводу освітнього процесу та науково-дослідної роботи за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація». Організація та керівництво роботою навчально-наукової лабораторії здійснюється завідувачем лабораторії та/або лаборантами кафедри географії та менеджменту туризму. Навчальна та науково-дослідна робота зі студентами здійснюється викладачами кафедри, які залучають для цього лабораторію. Наукові дослідження туристичної інфраструктури та рекреаційних ресурсів здійснюються науково-педагогічними працівниками за підтримки лаборантів кафедри.

Окрім того, навчально-наукова лабораторія використовується для науково-дослідної роботи кафедри географії та менеджменту туризму, зокрема для підтримки IT-проєкту «Чернівці – туристичний путівник», який являє собою WEB-сайт під доменом www.trip.cv.ua.

Положення про лабораторію

Навчально-наукова лабораторія кафедри туризму ЧНУ

Дисертації на туристичну тематику

КОРОЛЬ О.Д. РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ (СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ). – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія. – Київський університет імені Тараса Шевченка, Київ, 1999.

В дисертаційній роботі здійснено розробку науково-методичних основ регіонального менеджменту в туризмі як процесу організації, прогнозування, планування, контролю, які здійснюються з метою управління та координації розвитку туризму. Вивчено чинники функціонування і розвитку туристських організацій: чинники управління та прийняття рішень у туризмі; туристичні потреби; туристський попит; туристський ринок; рекреаційні ресурси. Досліджено управлінські функції туризму. Розглянуто природні, культурні та соціальні чинники розвитку туризму в Карпатському регіоні. Проведена оцінка разової рекреаційної місткості та атрактивності Карпатського регіону по районах. Визначені напрямки розвитку туризму в Українських Карпатах.


ІВАНУНІК В.О. ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ АТРАКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ). – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2009

У дисертації розглядаються питання рекреаційно-туристичної атрактивності території, а саме оцінка рекреаційно-туристичних ресурсів та економіко-природничих можливостей для ефективної диверсифікації, збалансованого розвитку галузі. Подано аналіз теоретичних і методичних аспектів дослідження рекреаційно-туристичних ресурсів, що демонструє модель оцінки рекреаційно-туристичної атрактивності території, яка визначає сучасний рівень розвитку та дає прогноз перспектив освоєння зазначених ресурсних можливостей.


СКУТАР Т.Д. РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2012.

У дисертаційній роботі здійснено конструктивний аналіз рекреаційно-туристичної різноманітності. Охарактеризовано компонентну структуру рекреаційного природокористування та проведено його географічний аналіз. На основі показників природно-рекреаційного, соціально-економічного та історико-культурного блоків рекреаційного природокористування проведені розрахунки показників концентрації рекреаційних об’єктів і коефіцієнтів рекреаційно-туристичної різноманітності території Чернівецької області.


БУЧКО Ж. І. ТРАНСКОРДОННІ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019.

У дисертації розвинуто концепцію транскордонних рекреаційно-туристичних комплексів (ТКРТК) та запропоновано теоретико-методологічні основи їх дослідження. Запропоновано авторське трактування ТКРТК, розкрито сутність концепції ТКРТК як форми просторового утворення, що постає на суміжних прикордонних територіях, проведено систематизацію методів дослідження ТКРТК, обґрунтовано наукові підходи та розкрито особливості використання кожного з них на різних етапах дослідження, сформульовано поняттєво-термінологічний апарат, який розкриває сутність концепції ТКРТК. Визначено критерії функціонування ТКРТК, запропоновано модель ТКРТК, отримано практичні результати впровадження принципів сталого туризму на територіях транскордонних рекреаційно-туристичних комплексів. Удосконалено методику дослідження процесів транскордонного туризму в межах єврорегіонів та запропоновано комплекс теоретико-методологічних положень, необхідних для конструктивно-географічного дослідження євроінтеграційних територіальних процесів у галузі туризму.


КОРОЛЬ О.Д. МІЖНАРОДНІ ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ГЕОПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2020.

У дисертаційній роботі досліджуються міжнародні туристичні потоки світу за країнами походження та призначення на предмет встановлення закономірностей їхнього формування й розподілу в географічному просторі з метою розробки концептуальної моделі територіальної поведінки людей у модусі туриста. Обґрунтовано основні теоретичні засади суспільно-географічного дослідження міжнародних туристичних потоків і методологічні підходи до їхнього аналізу. За допомогою авторських індексів ЗТА та ІТА визначено зарубіжну туристичну активність та іноземну туристичну привабливість, а з урахуванням їхніх складових проведено кластерний аналіз за країнами походження та призначення туристів, що дозволило виявити чинники міжнародного туризму. Встановлено закономірності формування і розподілу міжнародних туристичних потоків у географічному просторі за результатами аналізу впливу цих чинників на зарубіжну туристичну активність населення країн походження та іноземну туристичну привабливість країн призначення. Запропоновано концептуальну модель формування і розподілу міжнародних туристичних потоків у географічному просторі, побудовану на основі встановлених закономірностей і теоретично обґрунтованих базових туристичних мотивів. Більше >>>

Монографії на туристичну тематику

bookkorol1ЯВКІН В.Г., РУДЕНКО В.П., КОРОЛЬ О.Д. ТА ІН. ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ. — Чернівці: Рута, 2006. – 260с. >>>

У монографії висвітлюються теоретико-методологічні підходи щодо оцінки туристсько-рекреаційних ресурсів, проблеми ресурсної забезпеченості туристичної індустрії. Розглядаються методологічні та теоретичні засади туристичного менеджменту, питання розвитку туристично-рекреаційних комплексів та інфраструктури. Аналізуються перспективні види та форми туристсько-рекреаційної діяльності. Вивчаються національні та міжнародні механізми регулювання і стандартизації туризму. Досліджуються договірні відносини в туризмі.

Для фахівців, викладачів і студентів, що спеціалізуються в галузі туризму.


heohr-aspektyЯВКІН В.Г., РУДЕНКО В.П., КОРОЛЬ О.Д. ТА ІН. ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ (на прикладі України і Польщі). — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 344с. >>>

У монографії проведений аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу розвитку туризму в Україні та Польщі, запропонована типологія природно-рекреаційних комплексів природних регіонів України, здійснене дослідження окремих видів туризму у цих двох країнах. Розглядаються ресурсні та інфраструктурні передумови розвитку туризму в окремих регіонах України та Польщі, а також – перспективні види та форми туристсько- рекреаційної діяльності. Вивчаються географічні та екологічні проблеми туристичної галузі в Україні та Польщі.

Для фахівців, викладачів і студентів, що спеціалізуються в галузі туризму.


teor-ta-prykl-aspektyКілінська К.Й., Аніпко Н.П., Коновалова Н.І. Андрусяк Н.С. та ін. Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні : Монографія. — Чернівці: Чернівецький національний універсчитет, 2010. – 248 с.

У монографії предсавлений анліз теоретико-методологічних та нормаивно-правових засад рекреаційно-туристичного природокорисування, здійснений аналіз природно-ресууосного потенціалу рекреаційного природокористувння та історико-культурних пам'яток.

Для фахівців у галузі географії, екології, працівників науково-дослідних установ, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів туристичних, географічних, геоекологічних, природоохоронних спеціальностей.


442_korol_monografКОРОЛЬ О.Д. МІЖНАРОДНІ ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ: суспільно-географічні аспекти формування та геопросторовий розподіл. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – 512 с. >>>

У науковій монографії проведено статистичний аналіз натуральних і вартісних показників виїзного та в’їзного напрямів міжнародного туризму. За результатами оцінки інтенсивності зарубіжного й іноземного туризму за окремими країнами світу, встановлені чинники, закономірності формування та розподілу міжнародних туристичних потоків у географічному просторі.

Для науковців, викладачів і студентів, які цікавляться питаннями формування та розподілу міжнародних туристичних потоків у географічному просторі.


kilinska-parkyКілінська К.Й. Парки-памятки садово-паркового мистецтва: просторова організація та рекреаційно-туристична оцінка (на прикладі території Чернівецької області) / К.Й. Кілінська, Н.С. Андрусяк. – Монографія. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 250 с.

У монографії розкриваються теоретико-методичні засади дослідження парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, наведена функціонально-просторова структура парків-пам'яток садово-паркового мистецтва та подана їх конструктивно-географічна та рекреаційно-туристична характеристика.

Для фахівців, викладачів і студентів, що спеціалізуються в галузі туризму.

Кафедральні теми

«Інтеграція туристичних дестинацій (локацій) Чернівецької області в міжнародний туризм»

Науковий керівник: Олександр Дмитрович Король
Термін виконання роботи: 01.01.2021 – 31.12.2025

Тематична картка >>>

«Обґрунтування та планування розвитку історико-етнографічного та сільського зеленого туризму в Чернівецькій області»

Науковий керівник: Король Олександр Дмитрович
Термін виконання роботи: 2016-2020 рр.

Тематична картка >>>

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності