ќновлено
2020-11-29
15:06

Ќауково-досл≥дна робота

“уристичний науковий напр€м на географ≥чному факультет≥ започаткований ще у 1969 р. “од≥ вих≥д у св≥т двох публ≥кац≥й про курортно-туристське господарство „ерн≥вецькоњ област≥ та ѕридн≥стров’€ професора  рачила ћ.ѕ. (1936Ц2002 рр.), €кий сьогодн≥ визнаний корифеЇм з √еограф≥њ туризму.

ƒисертац≥њ на туристичну тематику

 ќ–ќЋ№ ќ.ƒ. –≈√≤ќЌјЋ№Ќ»… ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“ ¬ “”–»«ћ≤ (—ќ÷≤јЋ№Ќ≤ “ј ≈ ќЌќћ≤ ќ-√≈ќ√–ј‘≤„Ќ≤ ј—ѕ≈ “»). – ƒисертац≥€ на здобутт€ наукового ступен€ кандидата географ≥чних наук за спец≥альн≥стю 11.00.02 – економ≥чна ≥ соц≥альна географ≥€. –  ињвський ун≥верситет ≥мен≥ “араса Ўевченка,  ињв, 1999.

¬ дисертац≥йн≥й робот≥ зд≥йснено розробку науково-методичних основ рег≥онального менеджменту в туризм≥ €к процесу орган≥зац≥њ, прогнозуванн€, плануванн€, контролю, €к≥ зд≥йснюютьс€ з метою управл≥нн€ та координац≥њ розвитку туризму. ¬ивчено чинники функц≥онуванн€ ≥ розвитку туристських орган≥зац≥й: чинники управл≥нн€ та прийн€тт€ р≥шень у туризм≥; туристичн≥ потреби; туристський попит; туристський ринок; рекреац≥йн≥ ресурси. ƒосл≥джено управл≥нськ≥ функц≥њ туризму. –озгл€нуто природн≥, культурн≥ та соц≥альн≥ чинники розвитку туризму в  арпатському рег≥он≥. ѕроведена оц≥нка разовоњ рекреац≥йноњ м≥сткост≥ та атрактивност≥  арпатського рег≥ону по районах. ¬изначен≥ напр€мки розвитку туризму в ”крањнських  арпатах.

Ѕ”„ ќ ∆.≤. ≈—“≈“»„Ќ≤ я ќ—“≤ ЋјЌƒЎј‘“≤¬ ”  ќЌ“≈ —“≤ ¬» ќ–»—“јЌЌя “ј «Ѕ≈–≈∆≈ЌЌя √”ћјЌ≤—“»„Ќќ√ќ –≈—”–—Ќќ√ќ ѕќ“≈Ќ÷≤јЋ” –≈√≤ќЌ”. – ƒисертац≥€ на здобутт€ наукового ступен€ кандидата географ≥чних наук за спец≥альн≥стю 11.00.01 – ф≥зична географ≥€, геоф≥зика ≥ геох≥м≥€ ландшафт≥в. – „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, „ерн≥вц≥, 2002.

” дисертац≥њ розгл€даютьс€ теоретико-методичн≥ основи ви€вленн€ естетичноњ ц≥нност≥ ландшафт≥в €к складовоњ рекреац≥йного та гуман≥стичного ресурсного потенц≥алу територ≥њ чи акватор≥њ. ¬и€влено критер≥њ естетичноњ ц≥нност≥ ландшафт≥в та ландшафтоутворюючих складових. ѕроанал≥зовано р≥зн≥ п≥дходи до оц≥нюванн€ естетичних €костей ландшафт≥в та запропоновано методику естетичного оц≥нюванн€ краЇвиду. «д≥йснено досл≥дженн€ р≥зноман≥тност≥ ландшафтноњ структури територ≥њ „ерн≥вецькоњ област≥ та укладена картосхема хоролог≥чного р≥зноман≥тт€ ландшафт≥в з диференц≥ац≥Їю ступен€ р≥зноман≥тт€. ѕроведено узгоджений анал≥з м≥ж ступенем р≥зноман≥тт€ ландшафт≥в та естетичною ц≥нн≥стю краЇвид≥в. «апропоновано використанн€ досл≥джень естетичних €костей ландшафт≥в у осв≥тньо-виховн≥й, туристичн≥й та природоохоронн≥й д≥€льност≥.

≤¬јЌ”Ќ≤  ¬.ќ. ќ÷≤Ќ ј –≈ –≈ј÷≤…Ќќ-“”–»—“»„Ќќѓ ј“–ј “»¬Ќќ—“≤ “≈–»“ќ–≤ѓ (Ќј ѕ–» Ћјƒ≤ „≈–Ќ≤¬≈÷№ ќѓ ќЅЋј—“≤). Ц ƒисертац≥€ на здобутт€ наукового ступен€ кандидата географ≥чних наук за спец≥альн≥стю 11.00.11 Ц конструктивна географ≥€ ≥ рац≥ональне використанн€ природних ресурс≥в. Ц „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, „ерн≥вц≥, 2009

” дисертац≥њ розгл€даютьс€ питанн€ рекреац≥йно-туристичноњ атрактивност≥ територ≥њ, а саме оц≥нка рекреац≥йно-туристичних ресурс≥в та економ≥ко-природничих можливостей дл€ ефективноњ диверсиф≥кац≥њ, збалансованого розвитку галуз≥. ѕодано анал≥з теоретичних ≥ методичних аспект≥в досл≥дженн€ рекреац≥йно-туристичних ресурс≥в, що демонструЇ модель оц≥нки рекреац≥йно-туристичноњ атрактивност≥ територ≥њ, €ка визначаЇ сучасний р≥вень розвитку та даЇ прогноз перспектив освоЇнн€ зазначених ресурсних можливостей.

Ѕ”„ ќ ∆. ≤. “–јЌ— ќ–ƒќЌЌ≤ –≈ –≈ј÷≤…Ќќ-“”–»—“»„Ќ≤  ќћѕЋ≈ —» ” –јѓЌ»: ћ≈“ќƒќЋќ√≤я ƒќ—Ћ≤ƒ∆≈ЌЌя “ј ѕ–≤ќ–»“≈“» –ќ«¬»“ ”. Ц ƒисертац≥€ на здобутт€ наукового ступен€ доктора географ≥чних наук за спец≥альн≥стю 11.00.11 Ц конструктивна географ≥€ ≥ рац≥ональне використанн€ природних ресурс≥в.  ињвський нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ “араса Ўевченка,  ињв, 2019. јвтореферат >>>

” дисертац≥њ розвинуто концепц≥ю транскордонних рекреац≥йно-туристичних комплекс≥в (“ –“ ) та запропоновано теоретико-методолог≥чн≥ основи њх досл≥дженн€. «апропоновано авторське трактуванн€ “ –“ , розкрито сутн≥сть концепц≥њ “ –“  €к форми просторового утворенн€, що постаЇ на сум≥жних прикордонних територ≥€х, проведено систематизац≥ю метод≥в досл≥дженн€ “ –“ , обірунтовано науков≥ п≥дходи та розкрито особливост≥ використанн€ кожного з них на р≥зних етапах досл≥дженн€, сформульовано пон€ттЇво-терм≥нолог≥чний апарат, €кий розкриваЇ сутн≥сть концепц≥њ “ –“ . ¬изначено критер≥њ функц≥онуванн€ “ –“ , запропоновано модель “ –“ , отримано практичн≥ результати впровадженн€ принцип≥в сталого туризму на територ≥€х транскордонних рекреац≥йно-туристичних комплекс≥в. ”досконалено методику досл≥дженн€ процес≥в транскордонного туризму в межах Їврорег≥он≥в та запропоновано комплекс теоретико-методолог≥чних положень, необх≥дних дл€ конструктивно-географ≥чного досл≥дженн€ Ївро≥нтеграц≥йних територ≥альних процес≥в у галуз≥ туризму.

ћонограф≥њ на туристичну тематику

я¬ ≤Ќ ¬.√., –”ƒ≈Ќ ќ ¬.ѕ.,  ќ–ќЋ№ ќ.ƒ. “ј ≤Ќ. ѕ–ќЅЋ≈ћ» √≈ќ√–ј‘≤ѓ “ј ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“” “”–»«ћ”. — „ерн≥вц≥: –ута, 2006. – 260с. >>>

” монограф≥њ висв≥тлюютьс€ теоретико-методолог≥чн≥ п≥дходи щодо оц≥нки туристсько-рекреац≥йних ресурс≥в, проблеми ресурсноњ забезпеченост≥ туристичноњ ≥ндустр≥њ. –озгл€даютьс€ методолог≥чн≥ та теоретичн≥ засади туристичного менеджменту, питанн€ розвитку туристично-рекреац≥йних комплекс≥в та ≥нфраструктури. јнал≥зуютьс€ перспективн≥ види та форми туристсько-рекреац≥йноњ д≥€льност≥. ¬ивчаютьс€ нац≥ональн≥ та м≥жнародн≥ механ≥зми регулюванн€ ≥ стандартизац≥њ туризму. ƒосл≥джуютьс€ догов≥рн≥ в≥дносини в туризм≥.

 

 

 

я¬ ≤Ќ ¬.√., –”ƒ≈Ќ ќ ¬.ѕ.,  ќ–ќЋ№ ќ.ƒ. “ј ≤Ќ. √≈ќ√–ј‘≤„Ќ≤ ј—ѕ≈ “» –ќ«¬»“ ” “”–»«ћ” (на приклад≥ ”крањни ≥ ѕольщ≥). — „ерн≥вц≥: „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет, 2010. – 344с. >>>

” монограф≥њ проведений анал≥з рекреац≥йно-туристичного потенц≥алу розвитку туризму в ”крањн≥ та ѕольщ≥, запропонована типолог≥€ природно-рекреац≥йних комплекс≥в природних рег≥он≥в ”крањни, зд≥йснене досл≥дженн€ окремих вид≥в туризму у цих двох крањнах. –озгл€даютьс€ ресурсн≥ та ≥нфраструктурн≥ передумови розвитку туризму в окремих рег≥онах ”крањни та ѕольщ≥, а також – перспективн≥ види та форми туристсько- рекреац≥йноњ д≥€льност≥. ¬ивчаютьс€ географ≥чн≥ та еколог≥чн≥ проблеми туристичноњ галуз≥ в ”крањн≥ та ѕольщ≥.

ƒл€ фах≥вц≥в, викладач≥в ≥ студент≥в, що спец≥ал≥зуютьс€ в галуз≥ туризму.

 

 

 ќ–ќЋ№ ќ.ƒ. ћ≤∆Ќј–ќƒЌ≤ “”–»—“»„Ќ≤ ѕќ“ќ »: сусп≥льно-географ≥чн≥ аспекти формуванн€ та геопросторовий розпод≥л. — „ерн≥вц≥: „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет, 2018. – 512 с. >>>

” науков≥й монограф≥њ проведено статистичний анал≥з натуральних ≥ варт≥сних показник≥в вињзного та вТњзного напр€м≥в м≥жнародного туризму. «а результатами оц≥нки ≥нтенсивност≥ заруб≥жного й ≥ноземного туризму за окремими крањнами св≥ту, встановлен≥ чинники, законом≥рност≥ формуванн€ та розпод≥лу м≥жнародних туристичних поток≥в у географ≥чному простор≥.

ƒл€ науковц≥в, викладач≥в ≥ студент≥в, €к≥ ц≥кавл€тьс€ питанн€ми формуванн€ та розпод≥лу м≥жнародних туристичних поток≥в у географ≥чному простор≥.

 

√ранти

 афедра географ≥њ та менеджменту туризму маЇ науковий доробок за р≥зними грантами. ¬продовж 2006-2009 рр. вона була сп≥ввиконавцем сп≥льних украњнсько-словацьких науково-досл≥дних проект≥в Ђќц≥нка ресурсного та естетичного потенц≥ал≥в розвитку еколог≥чного туризму в  арпатському рег≥он≥ї ≥ Ђќц≥нка та картограф≥чне моделюванн€ природно-рекреац≥йного потенц≥алу рег≥он≥в ”крањни та —ловаччиниї ( ер≥вник проекту Ц проф. ¬.ѕ. –уденко, виконавц≥ в≥д кафедри Ц доценти ќ.ƒ.  ороль, ∆.≤. Ѕучко). —ловацька сторона була представлена науковц€ми природничого факультету ун≥верситету ≥м. ѕ.Ўафар≥ка, м.  ош≥це.

” 2007-2009 рр. кафедра сп≥впрацювала з ≥сторико-географ≥чним факультетом ун≥верситету Ўтефан чел ћаре (м. —учава) у таких транскордонних проектах: ЂINFOBUKOVINA Ц Tourist Campaign for the Cross-Border Region Romania-Ukraineї (Ђ≤нфо-Ѕуковина Ц розвиток туристськоњ промисловост≥ в транскордонному контекст≥ї); ЂROUA of Bucovina (ROUA BUCOVINEI)ї.

ROUA BUCOVINEI

–умунсько-украњнський проект ЂROUA BUCOVINEI (Roots, People, Unity, Attractions Ц культурне кор≥нн€, люди ≥ м≥сц€, Їдн≥сть традиц≥й, природн≥ туристичн≥ атракц≥њ Ѕуковини) Ц транскордонна ≥нтеграц≥€ м≥ж прикордонними рег≥онами –умун≥њ та ”крањниї (впроваджений з 1 лютого 2008 р. до 1 березн€ 2009 р. Ќомер RO 2005/017-539.01.01.14.). ѕартнери: —учавський ун≥верситет ЂЎтефан чел ћареї, „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ¬иконавц≥ в≥д кафедри† географ≥њ та менеджменту туризму Ц доценти явк≥н ¬. √. та Ѕучко ∆.≤.

ћета проекту пол€гала в спри€нн≥ транскордонн≥й ≥нтеграц≥њ м≥ж прикордонними рег≥онами –умун≥њ й ”крањни шл€хом розширенн€ ≥ п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ пропозиц≥њ туристичного сектору, забезпечуючи його сталий розвиток. ” рамках проекту створений каталог арх≥тектурно-≥сторичних, етнограф≥чних, природно-екзотичних, рел≥г≥йних атракц≥й ≥сторико-географ≥чного краю Ѕуковини. Ѕули зд≥йснен≥ партнерськ≥ в≥зити з проведенн€м сем≥нар≥в у —учав≥ та „ерн≥вц€х. –езультат сп≥льноњ науковоњ сп≥впрац≥ Ц колективна монограф≥€, видана в —учав≥: Efros V., Purici S., Iavkin V., Baisanu S., Dorneanu A., Buchko Zh. Oameni si locuri in Bucovina. Ц Suchava, 2009. Ц 248 p.

HERITAGE MIS-ETC Code: 829

¬продовж 2012-2015 рр. кафедра сп≥льно з —учавським ун≥верситетом Ўтефана чел ћаре була одним ≥з головних виконавц≥в румунсько-украњнського проекту Ђ≤сторична та етнограф≥чна спадщина Ц частина сталого розвитку туризму на Ѕуковин≥ї, €кий ф≥нансувавс€ ™вропейським —оюзом через програму сус≥дства –умун≥€-”крањна 2007-2013. Ѕюджет проекту складав 1 500 000 Ївро. ”часниками проекту в≥д кафедри були доценти ќ.ƒ.  ороль, ∆.≤. Ѕучко. ѕроект мав на мет≥ спри€ти розвитку та вдосконаленню ≥нфраструктури ≥сторико-етнограф≥чного туризму за рахунок зб≥льшенн€ туристичного ≥нтересу в прикордонних зонах: €к у ѕ≥вн≥чн≥й, так ≥ в ѕ≥вденн≥й Ѕуковин≥.

÷≥л€ми реал≥зац≥њ проекту стали промоц≥€ ≥сторичноњ та етнограф≥чноњ спадщини Ѕуковини з метою п≥двищенн€ по≥нформованост≥ громад€н ”крањни ≥ –умун≥њ та ≥ноземних турист≥в про ≥сторичний та етнограф≥чний потенц≥ал рег≥ону, а також зб≥льшенн€ числа турист≥в, €к≥ в≥дв≥дують Ѕуковину. ¬ результат≥ реал≥зац≥њ проекту засновано Ѕуковинський ≥нформативно-комун≥кац≥йний центр ≥сторичного та етнограф≥чного туристичного розвитку у м. „ерн≥вц≥ та –ег≥ональний представницький оф≥с у м. —учава, проведено реЇстрац≥ю ≥сторичних та етнограф≥чних об’Їкт≥в на територ≥њ „ерн≥вецькоњ област≥ та —учавського пов≥ту та створено електронну базу даних зареЇстрованих об’Їкт≥в. “акож одним ≥з дос€гнутих результат≥в роботи фах≥вц≥в проекту стало розробленн€ нових туристичних маршрут≥в (локальних, рег≥ональних та м≥жнародних) ≥сторичного та етнограф≥чного туризму на територ≥њ „ерн≥вецькоњ област≥ та —учавського пов≥ту та створенн€ тримовноњ туристичноњ карти. ¬ рамках проекту було зд≥йснено заходи промоц≥юванн€ ≥сторичноњ та етнограф≥чноњ спадщини Ѕуковини: видано брошури з описом нових туристичних маршрут≥в, етнограф≥чн≥ альбом та журнал, створено в≥дпов≥дний веб-сайт, проведено фестиваль. –езультати проекту будуть спри€ти п≥двищенню туристичного потенц≥алу Ѕуковини €к пр≥оритетного напр€мку соц≥ально-економ≥чного розвитку „ерн≥вецькоњ област≥.

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster“Ш9Кf@счychnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.