Оновлено
2020-01-10
15:23

Дисципліни

Назва дисципліни: Менеджмент туризмуШифр дисципліни: П 3.19
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

I. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

Мета курсу – формування у майбутніх менеджерів знань, умінь та навичок управлінської роботи в готельному, курортному та туристичному сервісі.
Головні завдання курсу:
- вивчення основних понять менеджменту в туризмі;
- надання знань про системний підхід до менеджменту туристичного підприємства;
- вивчення впливу макро- та мікросередовища;
- формування вмінь розробляти організаційні структури, здійснювати поточне та стратегічне планування;
- формування вміння оцінювати ефективність менеджменту в туризмі;
- формування управлінських навичок діяльності у готельному, курортному та туристичному сервісі.
Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:
- визначення функцій менеджменту;
- моделювання організаційної структури;
- планування власної кар’єри;
- контролювання діяльності;
- оцінювання ефективності;
- аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища фірми;
- планування діяльність фірми;
- застосування методів управління на практиці;
- приймання управлінських рішень;
- оцінювання ефективності менеджменту.

II. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ (ЗМ) ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (НЕ).

ЗМ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТУРИСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.
НЕ 1.1. Сутність менеджменту в туризмі.
НЕ 1.2. Туристична організація як соціальна структура.
НЕ 1.3. Фактори, принципи та функції менеджменту в туризмі.

ЗМ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ..
НЕ 2.1. Організація виробництва послуг як функція туристичного менеджменту
НЕ 2.2. Мотивація і стимулювання в туризмі.
НЕ 2.3. Функція контролю в туризмі.
НЕ 2.4. Планування як функція менеджменту туристичного підприємства.
НЕ 2.5. Управлінські рішення у менеджменті туристичних підприємств.
НЕ 2.6. Сучасні технології управління колективами в туризмі.
НЕ 2.7. Ефективність менеджменту в туризмі.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

III. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.
2. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 336 с.
3. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
4. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
5. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник. – Минск: Новое знание, 2002. – 409 с.
6. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
8. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
9. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
10. Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с.
11. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
12. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с.
13. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.
14. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с.

Викладацький склад

Лектор: Брик Степан Дмитрович, асистент.

Практичні заняття: Брик Степан Дмитрович, асистент.

Методика викладання та методи навчання

Лекції, практичні заняття, консультації.

Оцінювання

Контроль та оцінювання знань студентів здійснюється за результатами написання двух модульних тестових контрольних робіт та захисту практичних робіт протягом семестру.

Завершальним етапом – підсумковим контролем є іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterдpІCфH@Щ}нv»Фchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.