Оновлено
2020-01-10
15:23

Дисципліни

Назва дисципліни: Технологія готельної справиШифр дисципліни: П 3.08
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ.

Мета курсу – забезпечити майбутнього фахівця в туристичній галузі теоретични-ми знаннями і практичними навичками з організації готельного господарства. Головні завдання курсу: сформувати у студентів поняття про готельне господар-ство і готельну діяльність. Розкрити особливості розвитку готельного господарст-ва у світі та в Україні. Ознайомити студентів із класифікаціями готелів (мотелів) у світі. Сформувати в студентів уявлення про надання основних і додаткових послуг у готелях.
Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни: вміти характеризувати сутність і специфіку готельного господарства, форми і види засобів розміщення; розуміти особливості функціональної структури та організацію внут-рішнього простору готелів; знати складові інженерно-технічного обладнання готе-льних комплексів та основних фондів готельного господарства; вміти характеризу-вати діяльність ресторанного господарства у структурі готельної індустрії.

ІІ. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ (ЗМ) ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (НЕ).

ЗМ 1. РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У СВІТІ ТА В УКРАЇ-НІ. КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ.
НЕ 1.1. Поняття „гостинності”. Ретроспективний аналіз розвитку готельного господарства.
НЕ 1.2. Форми і види засобів розміщення.
НЕ 1.3. Системи класифікації готелів у світі.

ЗМ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ
НЕ 2.1. Організація надання основних і додаткових послуг у готелях.
НЕ 2.2. Призначення готелів, їх розташування в структурі міст.
НЕ 2.3. Основні фонди готельного господарства.
НЕ 2.4. Формування предметно-просторового середовища готелів.
НЕ 2.5. Інженерно-технічне обладнання готельних комплексів.
НЕ 2.6. Діяльність основних готельних служб.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

III. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: Учебное пособие. – К.: ВИРА-Р, 2002. – 252 с.
2. Круль Г.Я. Основи готельної справи: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літерату-ри, 2011. – 368 с.
3. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.
4. Мунін Г.Б., Змійов А.О., Зінов’єв Г.О., Самарцев Є.В., Гаца О.О., Максимець К.П., Роглєв Х.Й. Управління сучасним готельним комплексом: Навчальний посібник / За ред. проф. Дорогунцова С.І. – К.: Ліра-К, 2005. – 520 с.
5. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 607 с.

Викладацький склад

Лектор: Круль Галинп Ярославівна, к.г.н., доцент.

Практичні заняття: Круль Галинп Ярославівна, к.г.н., доцент.

Методика викладання та методи навчання

Лекції, практичні заняття, консультації.

Оцінювання

Контроль та оцінювання знань студентів здійснюється за результатами написання двух модульних тестових контрольних робіт та захисту практичних робіт протягом семестру.

Завершальним етапом – підсумковим контролем є іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterгэ‚‘@V+Dchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.