Оновлено
2020-01-10
15:23

Дисципліни

Назва дисципліни: ТуризмознавствоШифр дисципліни: В 4.02
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ.

Метою викладання даного курсу є формування у студентів знань, умінь і навичок в галузі туризмознавства. Робоча програма призначена для реалізації державних вимог щодо мінімуму змісту й рівню підготовки бакалаврів за напрямом «Туризмознавство» і є єдиною для всіх форм навчання. Програма навчальної дисципліни «Туризмознавство» передбачає викладання основ географії туризму та методики, що дозволить студентові одержати необхідні знання. Студенти, що завершили вивчення курсу «Туризмознавства» повинні:
У результаті вивчення дисципліни „ туризмознавство” студент повинен:
знати: структуру та зміст навчальної дисципліни; основні поняття і проблеми туризмознавства; основні центри розвитку різних видів туризму; принципи розміщення готельного та ресторанного господарства; вплив основних чинників на розвиток туризму;взаємозв’язки туристичних операторів та туристичних агентств. Вміти : аналізувати основні чинники розвитку туризму; характеризувати основні види та форми туризму; формулювати основні терміни та поняття курсу; працювати з статистичними даними; моделювати ситуацію створення та реалізації туристичного продукту.

ІІ. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ (ЗМ) ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (НЕ).

ЗМ1

НЕ1.1. “Основні поняття туризмознавства” 1. Мета і структура курсу. 2.Зміст та структура курсу «туризмознавство». 3. Поняття туризм, турист. 4.Основні елементи туристичної подорожі
НЕ 1.2 „ Історія туризму ” 1.Історичні аспекти розвитку світового туризму. 2.Передісторія туризму 3. ІІ етап розвитку туризму 4. ІІІ етап розвитку туризму 5. ІV етап розвитку туризму
НЕ 1.3 „Чинники туризму”. 1.Демографічний чинник. 2. Чинник вільного часу. 3.Соціальний чинник. 4. Ментальний чинник. 5. Чинник доходів населення.
НЕ 1.4 „Види туризму’’ 1. Рекреаційний туризм. 2.Пізнавальний туризм. 3.Спортивний туризм. 4.Діловий туризм. 5.Релігійний туризм. 6.Екологічний туризм. 7.Сільський зелений туризм.
НЕ 1.5 „Форми туризму” 1. Міжнародний туризм 2. Внутрішній туризм. 3. Короткочасний та тривалий туризм. 4. Сезонний туризм. 5. Організований і самодіяльний туризм. 6. Комерційно-діловий і соціальний туризм. 7. Пригодницький та екзотичний. Екологічний туризм.

ЗМ2

НЕ 2.1 „ Туристичні оператори” 1. Основний зміст діяльності туроператора. 2. Основні функції туроператора. 3. Класифікація туроператорів
НЕ 2.2 „Туристичні агенти ” 1. Загальна характеристика турагенства. 2. Основні завдання турагента. 3. Торгові фірми. 4. Процес взаємодії між туроператорами та турагентами 5. Основні відмінності між туроператорами та турагентами.
НЕ 2.3 „Готельне господарство ” 1. Стан та розвиток готельного господарства. 2. Типи сучасних готелів. 3. Класифікація готелів за спеціалізацією, за рівнем комфорту. 4. Додаткові засоби розміщення. 5. Класифікація засобів розміщення за ВТО.
НЕ 2.4 „ Ресторанне господарство” 1.Стан та розвиток ресторанного господарства. 2. Класифікація ресторанів. 3. Культура обслуговування в ресторані. 4. Види та форми ресторанного обслуговування. 5.Територіальне розміщення закладів харчування по території України.
НЕ 2.5. “ Транспортна індустрія” 1.Класифікація видів транспорту та їх місце і роль у розвитку різних видів туризму. 2.Міжнародні залізничні туристичні перевезення.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

ІІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Александрова А.Ю. Международный туризм . – М.: Аспект Пресс,2001. – 207с.
2. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К.: КНУ. 2001. – 397 с.
3. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. – К.: Палітра, 1998. – 130 с.
4. Король О.Д., Крачило М.П. Менеджмент туризму: Навчальний посібник. Чернівці: Рута , 2008. - 240 с.
5. Кудинов Б.Ф. Из истории развития туризма. - М., 1986.
6. Кузишин А.В. Історія туризму: Навчальний посібник. - Тернопіль: редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, 2007.  196с.
7. Мазур Ф.Ф, Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії; Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури,2005. – 96с.
8. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
9. Мальська М.П.,Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
10. Мариник М.М. Туристичиские формальности и безопасность в туризме. – М., 2002.
11. Мацала В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. – Львів: Світ,1997. – 259 с.
12. Самойленко А.А. Географія туризма: учеб. пособие/ А.А.Самойленко. - Изд. Ростов н /Д: «Фенікс», 2006. – 368с.
13. Сокол Т.І. Основи туризмознавства. – К., 1995.

Викладацький склад

Лектор: Заячук О. Г., к.г.н., асистент.

Практичні заняття: Заячук О. Г., к.г.н., асистент

Методика викладання та методи навчання

Лекції, практичні та семінарські заняття, консультації.

Оцінювання

Контроль та оцінювання теоретичних знань студентів здійснюється за результатами написання трьох модульних тестових контрольних робіт протягом семестру.

Завершальним етапом – підсумковим контролем є іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterѕg%бз@µо[chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.