Оновлено
2020-01-10
15:23

Дисципліни

Назва дисципліни: Спортивний туризмШифр дисципліни: П 3.2
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ.

Метою викладання даного курсу є формування у студентів знань, умінь і навичок у галузі організації спортивного туризму. Робоча програма призначена для реалізації державних вимог щодо мінімуму змісту й рівню підготовки бакалаврів за напрямом «Туризмознавство» і є єдиною для всіх форм навчання. Програма навчальної дисципліни «Спортивний туризм» передбачає викладання основ організації спортивного туризму та методики, що дозволить студентові одержати знання, необхідні фахівцеві туристсько-екскурсійного профілю.
Студенти, що завершили вивчення курсу «Спортивний туризм», повинні: володіти теоретичними і практичними навичками організації оздоровчо-спортивного туризму в різних сферах туристичної діяльності; оперувати глибокими знаннями з теорії й методики організації оздоровчо-спортивного туризму залежно від потреб споживачів туристичних послуг; володіти методикою організації різних видів туристичної діяльності залежно від потреб туристів, їх вікових, статевих та соціальних особливостей; орієнтуватися на місцевості, володіти основами організації харчування і бівуаку в польових умовах, надання долікарської допомоги; дотримуватися етичних норм поведінки у природі. Студенти повинні знати: джерела та інформаційну базу з навчальної дисципліни; уміти користуватися картографічними, статистичними матеріалами та інформацією з Інтернет-мережі по даному курсу.

ІІ. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ (ЗМ) ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (НЕ).

ЗМ 1. Теоретичні засади та основні поняття оздоровчо-спортивного туризму.
НЕ 1. Суть, значення і завдання оздоровчо-спортивного туризму Зміст і структура курсу. Об’єкт, предмет, мета й завдання курсу. З історії розвитку оздоровчо-спортивного туризму в Україні. НЕ 2. Види спортивного туризму та їх оздоровче значення Класифікація спортивного туризму. Оздоровче значення пішохідного та гірського туризму. Оздоровче значення водного туризму. Оздоровчий вплив лижного туризму. Оздоровлюючі чинники походів вихідного дня. НЕ 3. Основи топографічних знань Карта і план. Поняття про масштаб. Вимірювання відстаней по карті. Умовні знаки. Вивчення по карті рельєфу місцевості. НЕ 4. Основи орієнтування Орієнтування на місцевості. Орієнтування за картою і компасом. Екстремальне орієнтування. НЕ 5. Небезпеки в туризмі Небезпеки на пішохідних та гірських маршрутах. Небезпеки лижних маршрутів. Небезпеки на водних маршрутах. Небезпеки на веломаршрутах. Небезпеки у спелеотуризмі. НЕ 6. Організація безпеки руху в туристському поході Рух в умовах туристського походу. Порядок та режим руху. Страхування та самострахування під час руху. Рух пішки. Особливості руху по розчленованій місцевості. Рух водою. Долання водних перешкод.

ЗМ 2. Особливості організації маршрутів оздоровчо-спортивного туризму
НЕ 1. Медичне забезпечення оздоровчо-спортивного туризму Заходи, що здійснюються в період підготовки до походу. Заходи, що здійснюються під час походу. Самоконтроль у туризмі. НЕ 2. Туристські маршрути Класифікація туристських маршрутів. Методичні принципи розробки туристських маршрутів. Маркування туристських маршрутів. НЕ 3. Організація побуту, харчування, постачання на туристському маршруті Спорядження. Режим харчування. Режим водоспоживання. НЕ 4. Критичні ситуації в туристському поході та їх подолання Правила поведінки в екстремальних ситуаціях. Психологічний аспект екстремальних ситуацій та катастроф. Медичний аспект екстремальних ситуацій. НЕ 5. Організація та здійснення масових туристських заходів Класифікація масових туристських заходів. Організація зльотів та змагань. Змагання з окремих видів туризму. Навчально-тренувальні комплекси. Тренінги. НЕ 6. Охорона природи під час туристського походу Основи похідної туристської екоетики Способи мінімізації впливу туристського побуту на довкілля. Правила поведінки на природоохоронних територіях.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

ІІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література
1.Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навч. посіб. – К.: Наук. світ, 2003. – 203 с.
2.Щур Ю.В., Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм. – К.: Альтерпрес, 2003.

Додаткова література
1.Алёшин В.М., Серебреников А.В. Туристская топография. – М., 1985.
2.Душков Б.А. География и психология. Подход к проблеме. – М., 1987.
3.Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М., 1990.
4.Крачило М.П. Краєзнавство і туризм. – К.: Вища шк., 1994. – 191 с.
5.Никишин Л.Ф., Коструб А.А. Туризм и здоровье. – К: Здоровье, 1991. – 220 с.
6.Спутник туриста. – К: Здоровье, 1991. – 358 с.
7.Шимановский В.Ф. Питание в туристском путешествии. – М., 1986.
8.Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. – М., 1974.

Викладацький склад

Лектор: Бучко Жанна Іванівна, к.г.н., доцент.

Асистент: Кібич Анна Дмитрівна

Методика викладання та методи навчання

Лекції, практичні заняття, консультації.

Оцінювання

Контроль та оцінювання теоретичних знань студентів здійснюється за результатами написання двох модульних тестових контрольних робіт та практичних робіт протягом семестру.
Завершальним етапом – підсумковим контролем є іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterBо'@›k<:chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.