Оновлено
2020-01-10
15:23

Дисципліни

Назва дисципліни: Інноваційний менеджментШифр дисципліни: опп3
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

I МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

Мета даного курсу сформувати у майбутніх менеджерів навички та знання для подальшого визначення основних напрямків науково-технічної і виробничої діяльності організації, а також для розробки та впровадження нової продукції та технологій їх модернізації, вдосконалення, та зняття з виробництва застарілих складових.
Головні завдання курсу:
- засвоєння студентами знань з складання плану і реалізації стратегії;
- навчити студентів визначати потреби в ресурсах для реалізації різних фаз інноваційного процесу;
- навчити майбутніх фахівців вирішувати проблеми організацій при адаптації їх до нових умов господарювання.

ІІ. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ (ЗМ) ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (НЕ)

ЗМ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.
НЕ 1.1. Поняття інноваційного менеджменту. Предмет, завдання та мета навчального курсу. Зв'язок предмету з іншими дисциплінами. Поняття та особливості інновацій. Сфера інноваційної діяльності НЕ 1.2. Становлення та розвиток інноваційних теорій. Характеристика інноваційних теорій. Інновації як передумови економічного розвитку. Роль інновацій у стабілізації вітчизняної економіки НЕ 1.3. Характеристика інноваційного процесу. Сутність та мета інноваційного процесу. Фазова схема інноваційного процесу. Особливості організації процесу нововведень.

ЗМ 2. ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ОРГАНІЗАЦІЇ.
НЕ 2.1. Науково-технічні, технологічні інновації та зміни. Основи класифікації нововведень. Поняття технології та її видів. Управління виробничими технологіями. Ефект від виходу інноваційних технологій на зов¬нішній ринок. НЕ 2.2. Організаційно-економічні та управлінські інновації. Сутність, роль та класифікація управлінських нововведень. Технологія розробки та впровадження управлінських змін та інновацій. Ефективність впровадження окремих складових но¬вовведень. НЕ 2.3. Державне управління інноваціями та змінами. Роль держави у створенні механізму регулювання інноваційної діяльності. Державна інноваційна політика. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності. Державне регулювання міжнародної інноваційної діяльності. НЕ 2.4. Суб'єкти реалізації нововведень. Типологія суб'єктів інновацій. Порівняльний аналіз суб'єктів інновацій. Сприйнятливість організацій до нововведень НЕ 2.5. Мотиваційний механізм розробки та впровадження нововведень Сутність мотивації інновацій. Мотивація створення і продажу інновації. Мотивація купівлі інновацій. Мотиваційний механізм розвитку інноваційної діяльності в аграрному секторі України.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

ІІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Закон України «Про інноваційну діяльність» (Відомості Верхов¬ної Ради (ВВР), 2002, № 36, ст. 266) (Із змінами, внесеними згідно із За¬коном № 380-Щ380-15) від 26.12.2002).

2.Балабанов Й. Т. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие — СПб: Питер, 2001. — 304 с.

3. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент. Учеб. Пособие. — К.: МАУП, 2000. — 148 с.

4.Михайлова Л.І., Турчіна С.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 248 с.

5. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С. Д. Ильенкова, Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудин и др. — М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997. —327с.

Викладацький склад

Лектор: Іванунік Віталій Олександрович, к.г.н., доцент
Практичні заняття: Іванунік Віталій Олександрович, к.г.н., доцент

Методика викладання та методи навчання

Лекції, практичні заняття, консультації.

Оцінювання

Контроль та оцінювання знань студентів здійснюється за результатами написання двух модульних тестових контрольних робіт протягом семестру та захисту практичних робіт.

Завершальним етапом – підсумковим контролем є іспит

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterрыu9@.…ИЉјЧchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.