Оновлено
2020-01-10
15:23

Дисципліни

Назва дисципліни: Екологічний туризмШифр дисципліни: С 5.7
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ.

Метою викладання даного курсу є формування у студентів знань, умінь і навичок в галузі екотуристської діяльності. Робоча програма призначена для реалізації державних вимог щодо мінімуму змісту й рівню підготовки бакалаврів за напрямом «Менеджмент організацій» і є єдиною для всіх форм навчання. Програма навчальної дисципліни «Екологічний туризм» передбачає викладання основ екотуристської діяльності та методики, що дозволить студентові одержати знання, необхідні фахівцеві туристсько-екскурсійного профілю.

Студенти, що завершили вивчення курсу «Екологічний туризм», повинні: володіти теоретичними і практичними навичками організації екотуризму як принципово нової форми рекреаційної діяльності, орієнтованої на пізнання природи, мінімізацію шкоди довкіллю та підтримку етнокультури; оперувати знаннями про сутність екотуризму, передумов його розвитку, значення в контексті сталого розвитку; володіти необхідним рівнем знань і умінь в організації екотурів для різних категорій населення; на основі базових знань з попередніх курсів володіти методикою організації різних видів екотуристської діяльності залежно від потреб туристів, їх вікових та соціальних особливостей; вміти застосовувати знання з організації екотуризму як базові при плануванні туристичних маршрутів; володіти основами організації екотуризму з урахуванням психологічних і соціокультурних особливостей споживачів туристичних послуг; знати джерела та інформаційну базу з навчальної дисципліни; уміти користуватися картографічними, статистичними матеріалами та інформацією з Інтернет-мережі по даному курсу.

ЗМ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ.

НЕ 1. Передумови виникнення й історія розвитку екотуризму. Концепція сталого розвитку сучасного екотуризму. Негативні аспекти впливу масового туризму на природу. Поняття сталого розвитку туризму. Історія розвитку екотуризму в світі.
НЕ 2. Можливості управління впливом туризму на природні туристські ресурси і переваги екотуризму. Вплив туризму на природні комплекси. Прямий вплив. Непрямий вплив.
НЕ 3. Класифікація екотуризму. Принципи побудови екотурів та екологічних програм. Підходи до класифікації в екотуризмі. Класифікація.
НЕ 4. Види екотуризму за метою. Класифікація екотуризму за метою. Пізнавальний екотуризм. Пригодницький екотуризм. Рекреаційний екотуризм. Науковий екотуризм.
НЕ 5. Показники зростання темпів екотуризму і визначення потреб екотуристів. Динаміка зростання міжнародних прибутків на світовому екотуристському ринку. Динаміка зростання прибутків від екотуризму. Маркетинговий профіль екотуриста.

ЗМ 2: ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ.

НЕ 1. Туроперейтинг в екотуризмі. Поняття й складові туроперейтингу. Поділ туроператорів за спеціалізацією, місцем діяльності. Ініціативні й рецептивні туроператори.
НЕ 2. Розвиток екотуризму в гірських районах світу. Туристський регіон Америка. Туристський регіон Африка. Туристські регіони Близький Схід і Південна Азія.
НЕ 3. Екологічний туризм в системі екологічного геомаркетингу. Теоретико-методологічні та практичні засади екологічного геомаркетингу Екологічний туризм у системі суспільно-економічних відносин. Суспільно-економічні чинники розвитку екологічного туризму.
НЕ 4. Екологічна стежка як турпродукт. Екологічна стежка: передумови виникнення, історія. Сутність поняття, визначальні риси. Мета, завдання, призначення. Алгоритм розробки та організації екологічної стежки. Класифікація екостежок.
НЕ 5. Реалізація концепції геомаркетингу екотуризму. Особливості геомаркетингу екологічного туризму. Сегментація ринку в екотуризмі Позиціювання екотуристського продукту.
НЕ 6. Визначення перспективних цільових ринків екотуризму. Чинники екотуристичної привабливості. Категорії екотурів і напрямки екотуризму.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

ІІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Основна література
1. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу. Навчальний посібник. – Київ: Альтерпрес, 2004. – 192 с.
2. Храбовченко В.В. Экологический туризм. – Москва: Финансы и статистика, 2003. – 206 с.

Додаткова література
1. Бучко Ж.І. Передумови розвитку екотуризму в Карпатському регіоні // Туристский феномен: экономические, социальные, экологические и культурно-исторические предпосылки и последствия: мат. IV Междунар.науч-практ. конф.–Донецк, 2002.–С. 258-259.
2. Кузьменко А.В. Особенности организации и эффект экологического туризма // Туристский феномен: экономические, социальные, экологические и культурно-исторические предпосылки и последствия: мат. IV Междунар.науч-практ. конф.–Донецк, 2002.–С. 290-292.
3. Мотузенко О.О.Екологічний туризм в контексті сталого розвитку території. //Туризм на порозі ХХІ століття: освіта, культура, екологія: мат. міжнар. наук.- практ. конф.– Київ, 1999.– С. 189-191.
4. Панов І. Екологічний туризм //Краєзнавство, географія, туризм, 1998, № 11.–С. 7.
5. Серебрій В. Екологічний туризм – ключ до сталого розвитку.// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. - №35 (280). – с.1 -3.
6. Чижова В.П. Развитие экотуризма в охраняемых природных территориях (эколого-географический аспект) // Проблемы региональной экологии. Общественно-научный журнал. 2000, № 4. – С. 28-35.

Викладацький склад

Лектор: Бучко Жанна Іванівна, к.г.н., доцент.

Практичні заняття: Бучко Жанна Іванівна, к.г.н., доцент.

Методика викладання та методи навчання

Лекції, практичні заняття, консультації

Оцінювання

Контроль та оцінювання знань студентів здійснюється за результатами написання двух модульних тестових контрольних робіт протягом семестру та захисту практичних робіт.

Завершальним етапом – підсумковим контролем є залік.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterні’КьО@1Яєchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.