Оновлено
2020-01-10
15:23

Дисципліни

Назва дисципліни: Основи екскурсознавстваШифр дисципліни: В 4.2
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ.

Метою викладання даного курсу є формування у студентів знань, умінь і навичок в галузі екскурсійної діяльності. Робоча програма призначена для реалізації державних вимог щодо мінімуму змісту й рівню підготовки бакалаврів за напрямом «Менеджмент організацій» і є єдиною для всіх форм навчання. Програма навчальної дисципліни «Основи екскурсознавства» передбачає викладання основ екскурсійної діяльності та методики, що дозволить студентові одержати знання, необхідні фахівцеві туристсько-екскурсійного профілю. Студенти, що завершили вивчення курсу «Основи екскурсознавства» повинні: знати поняття, сутність і особливості екскурсії; роль і сутність показу; завдання розповіді на екскурсії; порядок підготовки екскурсії; роль логіки в підвищенні ефективності екскурсій; роль психології в екскурсійному процесі; компоненти педагогічної діяльності екскурсовода; особливості й вимоги екскурсійного методу; джерела інформації; географічну й історико-культурологічну характеристику регіону; композицію екскурсії; вміти використовувати методи і техніку показу та розповіді на екскурсії; закордонний досвід в екскурсійній діяльності; елементи психології в екскурсії; джерела інформації.

ІІ. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ (ЗМ) ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (НЕ).

ЗМ 1. СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСКУРСІЙ. НЕ 1. Поняття екскурсія. Ретроспективний аналіз поняття екскурсія. Цілі та завдання екскурсій. Ознаки екскурсій. Місце екскурсії в туризмі. НЕ 2. Функції екскурсій та вимоги, що висуваються до них. Функція наукової пропаганди та інформації. Функція організації культурного дозвілля. Функція розширення кругозору та формування інтересів. Вимоги що висуваються до екскурсій. НЕ 3. Класифікація екскурсій. Класифікація екскурсій за змістом. Класифікація екскурсій за місцем проведення. Класифікація екскурсій за способом пересування та складом учасників. Класифікація екскурсій за формою проведення.

ЗМ 2. ЕКСКУРСІЙНЕ ПІЗНАННЯ. НЕ 1. Сутність екскурсійного пізнання. Тематичний зміст екскурсій. Екскурсійний метод пізнання. Взаємодія показу та розповіді на екскурсії. НЕ 2. Показ в екскурсійному пізнанні. Місце показу в екскурсії. Засоби показу. Види показу. Особливості показу в екскурсії. Методичні прийоми показу. НЕ 3. Розповідь в екскурсійному пізнанні. Місце розповіді на екскурсії. Завдання розповіді на екскурсії. Особливості розповіді на екскурсії. Методичні прийоми розповіді.

ЗМ 3. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ЕКСКУРСІЇ. НЕ 1. Екскурсійні об’єкти та прокладання маршруту. Екскурсійні об’єкти та їхня класифікація. Оцінка та відбір екскурсійних об’єктів. Екскурсійний маршрут і його види. Розробка екскурсійного маршруту. НЕ 2. Розробка тексту екскурсії. Відбір літературних джерел та укладання бібліографії. Підготовка контрольного тексту. Підготовка індивідуального тексту. Техніка використання індивідуального тексту. НЕ 3. Методична розробка екскурсії. Підготовка портфеля екскурсовода. Визначення методичних прийомів проведення екскурсії. Визначення техніки проведення екскурсії. Укладання методичної розробки.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

ІІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Емельянов Б. В. Экскурсоведение: Учебник. – М.: Советский спорт, 2002. – 216 с.

2. Долженко Г.П. Экскурсионное дело: Учебное пособие. – М.: ИКЦ «Март», 2005. – 272 с.

Додаткова література

1. Гецевич Н.А. Основы экскурсоведения. – Минск, 1988.

2. Городская литературная экскурсия. – М.: ЦРИБ Турист, 1973.

3. Дьякова Р.А., Емельянов Б.В., Пасечный П.С. Основы экскурсоведения. – М., 1985.

4. Дубинская Л.С. Основы информационно – экскурсионной работы гида – переводчика. Вопросы методики информационно – экскурсионной работы гида – переводчика: Учеб. Пос. – М., 1973.

5. Емельянов Б.В. В помощь экскурсоводу. – М.: Профиздат, 1976.

6. Емельянов Б.В. Методика подготовки и проведения экскурсий. – М., 1980.

7. Емельянов Б.В.Основы экскурсоведения. – М., 1985.

8. Емельянов Б.В. Организация экскурсионной работы: Методика, опыт. – М.,1984.

Викладацький склад

Лектор: Король Олександр Дмитрович, к.г.н., доцент.

Практичні заняття: Паламарюк Марія Юріївна.

Методика викладання та методи навчання
Лекції, практичні заняття, консультації.
Оцінювання

Контроль та оцінювання знань студентів здійснюється за результатами написання трьох модульних тестових контрольних робіт протягом семестру, захисту наскрізної практичної роботи.

Завершальним етапом – підсумковим контролем є залік.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster“Ђк@ьЖPѕЏ¬chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.