Оновлено
2020-01-10
15:23

Студентське наукове товариство

Згідно Положення про Наукове товариство (гурток) студентів та аспірантів у вищому навчальному закладі, яке регламентує порядок створення і функціонування наукових товариств та гуртків. Відповідні товариства (наукові гуртки) є самоврядними об’єднаннями студентів та аспірантів та інших осіб, що навчаються у вищому навчальному закладі, яке сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі вищого навчального закладу.

У своїй діяльності наукові товариства керуються такими принципами:
- пріоритетності наукової творчості та змагальності;
- органічного зв'язку навчання та науково-дослідної роботи;
- накопичення і примноження наукового потенціалу вищого навчального закладу та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Наукове товариство (гурток) діє самостійно, а також у співпраці з керівництвом вищого навчального закладу, органами студентського самоврядування вищого навчального закладу. Наукове товариство (гурток) вищого навчального закладу створюється ініціативною групою в загальній кількості не менше як 8 осіб, які задовольняють вимогам Положення Наукового товариства (гуртка).

На кафедрі географії та менеджменту туризму функціонують чотири наукові студентські гуртки:
1. Екскурсійно-краєзнавчий гурток;
2. Екотуристичний гурток;
3. Гурток готельно-ресторанного сервісу;
4. Гурток рекреаційно-туристичної географії.

ЕКСКУРСІЙНО-КРАЄЗНАВЧИЙ ГУРТОК

(керівник – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та менеджменту туризму Король О.Д., староста гуртка – студентка 305 групи Шеремет Анастасія)

Метою діяльності екскурсійно-краєзнавчого гуртка є формування у студентів знань, умінь і навичок в галузі екскурсійної діяльності в межах Чернівецькій області. Заняття у гуртку передбачає викладання основ екскурсійної діяльності та методики, що дозволить студентові одержати знання, необхідні фахівцеві туристсько-екскурсійного профілю.

Студенти, що займаються у екскурсійно-краєзнавчому гуртку, повинні: знати поняття, сутність і особливості екскурсії; роль і сутність показу; завдання розповіді на екскурсії; порядок підготовки екскурсії; роль логіки в підвищенні ефективності екскурсій; роль психології в екскурсійному процесі; компоненти педагогічної діяльності екскурсовода; особливості й вимоги екскурсійного методу; джерела інформації; географічну й історико-культурологічну характеристику регіону; композицію екскурсії, вміти використовувати методи і техніку показу та розповіді на екскурсії; закордонний досвід в екскурсійній діяльності; елементи психології в екскурсії; джерела інформації.

ЕКОТУРИСТИЧНИЙ ГУРТОК

(керівник – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та менеджменту туризму Бучко Ж.І., староста гуртка – студентка 405 групи Сиротюк Інна)

Метою даного гуртка є поглибилення теоретичних і практичних навичок організації екотуризму як принципово нової форми рекреаційної діяльності, орієнтованої на пізнання природи, мінімізацію шкоди довкіллю та підтримку етнокультури. Заняття у гуртку передбачає практичну діяльність стосовно вивчення умов і можливостей екотуристичної діяльності в Карпатському регіоні України, розробки і впровадження маршрутів екотуризму, дослідження ставлення населення і туристів до проблем екотуристичної діяльності в Україні та світі.

Основні напрями діяльності гуртка:
- дослідження теоретичних проблем організації екотуризму;
- виявлення ресурсної основи розвитку екотуризму в Карпатському регіоні;
- формування знань і умінь в організації екотурів для різних категорій населення;
- маркетингові дослідження в галузі екотуризму;
- оволодіння методикою організації різних видів екотуристської діяльності залежно від потреб туристів, їх вікових та соціальних особливостей;
- дослідження психологічних і соціокультурних особливостей споживачів екотуристичних послуг;
- розробка картографічних моделей маршрутів екотуризму.

ГУРТОК ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ

(керівник – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та менеджменту туризму Круль Г.Я., староста гуртка – студентка 405 групи Брижак Анастасія)

Метою діяльності гуртка готельно-ресторанного сервісу є формування у студентів знань, умінь і навичок роботи в галузі готельно-ресторанного бізнесу в закладах гостинності Чернівецької області. Заняття у гуртку передбачає викладання основ організації процесу обслуговування у закладах готельно-ресторанного профілю та методики, що дозволить студентові одержати знання, необхідні фахівцеві туристсько-екскурсійного профілю.

Основні напрями діяльності гуртка:
- дослідження теоретичних проблем готельно-ресторанного господарства – як важливої складової туристичної індустрії;
- виявлення особливостей розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Чернівецькій області;
- ознайомлення з функціональною структурою та організацією внутрішнього простору закладів гостинності регіону;
- формування в студентів уявлення про процес надання основних і додаткових послуг у готелях, організацію обслуговування відвідувачів у закладах харчування;
- оволодіння методикою проведення обов’язкової і добровільної сертифікації готельних послуг;
- ознайомлення зі специфікою поведінки персоналу та особливостями етикету у закладах гостинності.

ГУРТОК РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

(керівник – кандидат географічних наук, доцент, звідувач кафедри географії та менеджменту туризму Явкін В.Г., староста гуртка – студентка 305 групи Варварюк Олена)

Метою діяльності гуртка є формування у студентів знань, умінь і навичок у галузі рекреаційної географії у межах області, України, Карпатського регіону. Заняття у гуртку передбачає: викладання засад рекреаційної діяльності та методики визначення рекреаційних потреб, що дозволить студентові отримати знання, необхідні фахівцеві – менеджеру рекреаційного-туристичного профілю.

Студенти, що займаються у гуртку «Рекреаційно-туристичної географії», повинні: знати поняття, сутність, особливості рекреаційних досліджень; роль сутність оцінки рекреаційних ресурсів; завдання планування РТК «Рекреаційно-територіальні комплекси»; порядок підготовки до рекреаційного районування; компоненти проектувальної організації рекреаційних середовищ, регіону, району; особливості й вимоги диверсифікаційного методу; джерела інформації; природничу і рекреаційну характеристику регіону; архітектурно-проектувальну композицію, вміти використовувати методи і прийоми рекреаційної географії, креативний міжнародний досвід у рекреаційній діяльності; джерела інформації.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster, Dmh_@‰у…chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.