Оновлено
2022-11-23
13:10

Кілінська Клавдія Йосифівна

Кілінська Клавдія Йосифівна

Посада: професор
Вчений ступінь: доктор географічних наук
Вчене звання: професор

Нагороди:

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р., № 133156)
Почесна грамота  Чернівецької міської ради за вагомий особистий внесок у розвиток туристичної галузі, підвищення позитивного іміджу міста Чернівців та з нагоди Всесвітнього дня туризму (2012 р.)

Тематика наукових досліджень:

- Еколого-прогнозна оцінка процесів природокористуванняна території Карпато-Подільського регіону України
- Охорона природи та раціональне природокористування гірських територій України
- Природно-господарська різноманітність регіонів України
- Рекреаційно-туристичне природокористування
- Географічний прогноз; метод автопрогнозу
- Інвестиційна діяльність у сфері рекреаційно-туристичного природокористування
- Природоохоронний фонд України.

Курси, що читає:

Рекреаційно-туристичне природокористування
Фізична географія України
Антропогенні аспекти туристики і рекреації
Туризм у Карпато-Подільському регіоні України

Додаткова інформація:

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Сертифікати про підвищення кваліфікації (стажування), участь у науково-практичних конференціях:

 1. Участь у І регіональній науково-практичній конференції “Географічні діалоги на перехресті практики і теорії”.
 2. Участь у ІІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан і перспективи”.
 3. Довідка про стажування

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Монографії:

 1. Кілінська К. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України. – Монографія. Чернівці. – „Рута”. – 2007. – 496с.
 2. Кілінська К. Рекреаційно-туристична природно-господарська різноманітність Карпато-Подільського регіону України. // Географічні аспекти розвитку туризму на прикладі України та Польщі. Монографія. - Чернівці, Чернівецький національний університет – 2010.
 3. Кілінська К.Й., Скутар Т.Д. Рекреаційно-туристична різноманітність Чернівецької області: сучасний стан, оцінка та перспективи. Монографія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 287 с.
 4. Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні: монографія /К.Кілінська, Н.Аніпко, Н.Андрусяк, Н.Коновалова та ін.; відп. ред. К.Й.Кілінська – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010.- 248 с.
 5. Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі): монографія / В.Г.Явкін, В.П.Руденко, В.М.Андрейчук, О.Д.Король та ін..- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010.- 344 с.
 6. Кілінська К.Й. Природокористування та природно-господарська різноманітність. Теоретико-методичні підходи: монографія / Клавдія Кілінська. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018.- 304 с.
 7. Кілінська К.Й. Парки – памятки садово-паркового мистецтва: просторова організація та рекреаційно-туристична оцінка (на прикладі території Чернівецької області) / К.Й. Кілінська, Н.С. Андрусяк. – Монографія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 250 с. >>>
 8. Кілінська К. Рекреаційно-туристичне природокористування. / К. Кілінська // Навчально-методичний посібник. Чернівці - Вид-во Черн нац унів–ту імені Ю.Федьковича. – 2021. – 320 с. >>>

Навчально-методичні посібники:

 1. Кілінська К.,Лісовська.А. „Рекреаційне природокористування у Карпато-Подільському регіоні України”. Навч. метод посібник / К.Й. Кілінська. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.- 319 с.
 2. Кілінська К. Фізична географія Карпато-Подільського регіону України / К.Кілінська Навчально-методичний посібник - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.- 232 с.
 3. Кілінська К.Й., Скутар Т.Д. Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Туризмознавство». – Чернівці. – 2014. – 18 с.
 4. Кілінська К. Палаци та парки Хмельницької області. / К. Кілінська, І. Журба // Навчально-методичний посібник - Чернівці - Вид-во Черн нац унів–ту імені Ю.Федьковича. – 2021. - 60 с. >>>

Основні публікації:

 1. Кілінська К.Й. Функціональне призначення природоохоронних територій: вітчизняний і світовий досвід / К.Й.Кілінська, О.С.Смик // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 жовтня 2017р./ (за загальною редакцією І.Пилипенка, Д.Мальчикової) – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017.- С.83-86.
 2. Кілінська К.Й. Прогнозування природно-господарської різноманітності: сучасні методичні підходи (на прикладі Карпато-Подільського регіону України) // Українська географія: сучасні виклики / -  К. - 2016. - Т. Ш. - С. 65-67.
 3. Кілінська К., Андрусяк Н. Буковинські ліси і Смугарські водоспади: реалії сучасного природокористування // Географія та туризм. – К.: - Альтер-Прес. - 2016. - Випуск 35 – С. 231-244.
 4. Килинская К.И. Оценка состояния здоровья населения в эколого-гигиенических исследованиях / К.И. Килинская, О.С. Смик // Экологический вестник Международного государственного экологического института имени А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета.- Минск.- 2016.- № 3 (37). - С.64-70.
 5. Кілінська К.Й., Скутар Т.Д. Природокористування, екологія та прогнозування у системі сучасних конструктивно-географічних досліджень. / Наукові читання з конструктивної географії, ландшафтної екології та геохімії ландшафтів. - К.: Фізична географія і геоморфологія. – Наук. зб. – Вип. 4 (80). – Частина І. – 2015. – С. 24-27.
 6. Кілінська К., Скутар Т., Лопушняк Л., Паламар Д. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Чернівецької області – об’єкти рекреаційного природокористування // Географія та туризм. – К.: - Альтер-Прес. - 2013. - Випуск 25. – С. 138-151.
 7. Кілінська К.Й. Методичні підходи до прогнозування розвитку мережі туристичних маршрутів (на прикладі території Чернівецької області). Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. № 672-673. - Географія. – Чернівці. - Чернівецький національний університет – 2013. – С. 106-108.
 8. Кілінська К., Скутар Т., Плаксивий Д. Екологічний туризм на території Чернівецької області: сучасний стан та перспективи функціонування. // Геополитика и экогеодинамика регионов. Научный журнал. – Т. 10. – Вып. 2. – Сімферополь. – 2014. – С. 342-346.
 9. Кілінська К.Й. Різноманітність навколишнього природного середовища: природно-господарська різноманітність // Друга Міжнародна науково-практична конференція „Україна – ЄС: сучасні технології, економіка та право”. - 2016 – Чернігів. – С. 93-96.
 10. Кілінська К. Рекреаційно-туристична природно-господарська різноманітність Карпато-Подільського регіону України / К. Кілінська. // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ювілейної Х Міжнародної наукової конференції. – Львів: - 2016. – С. 167-171.
 11. Кілінська К.Й. Ретроспективний аналіз дослідження мінерально-сировинних ресурсів Чернівецької області / К.Й. Кілінська, В.І. Костащук. // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016) – Чернівці. – Чернівецький національний університет. – 2016. – С. 28-29.
 12. Кілінська К.Й. Методичні підходи до вивчення рекреаційно-туристичного природокористування (на прикладі території Карпато-Подільського регіону України) // К.Й. Кілінська //Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасні тенденції розвитку туризму”. – Зб. тез доповідей. Частина 1. – Миколаїв, 2016 – С. 50-55.
 13. Кілінська К.Й., Смик О.С. Готельно-ресторанні комплекси Буковинських Карпат. // Матеріали У Міжнародної науково-практичної конференції «Туристично-готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання». – Том 1. – Черкаси. – 2014. – С. 14-17.
 14. Кілінська К.Й. Рекреаційно-туристична характеристика буферної зони об’єкту Всесвітньої спадщини „Резиденції Митрополитів Буковини і Далмації” // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Туризм і гостинність в Україні. Стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку”. – Черкаси. Вид-во Брама-Україна. - 2014. – С. 269-273.
 15. Кілінська К. Алгоритм методу головних компонентів та автопрогнозу при вивченні природно-господарської різноманітності (на прикладі Карпато-Подільського регіону України). „Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Географія. – № 1, 2011. - Випуск 29. – С. 145-152.
 16. Кілінська К.Й., Андрусяк Н.С., Смик О.С. Підготовка кадрів для туристичної індустрії (на прикладі Чернівецької області). Вісник Донецького інституту соціальної освіти. – Серія географія. – Т. 7. Донецьк. – 2011. - С. 45-49.
 17. Кілінська К. Геоекологічна концепція природокористування як основа реалізації природно-господарської різноманітності природно-господарських систем –Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. № 614-615. Географія.- – Чернівці. - Чернівецький національний університет – 2011. – С. 55-59.
 18. Кілінська К., Скутар Т. Природні умови – основа рекреаційно-туристичної різноманітності / Туристичні ресурси як чинник розвитку території. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – семінару. – Тернопіль. – 2012. – С. 121 – 124.
 19. Кілінська К. Регіональна горизонтально-вертикальна спорідненість геокомпонентної структури (на прикладі Карпато-Подільського регіону України) // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій. –Матеріали Міжнародної наукової конференції (31 травня - 2 червня 2012). Чернівці. – „Букрек”. – 2012. - С. 112-113.
 20. Кілінська К. Оцінка природно-рекреаційних умов території в стратегії раціонального природокористування // Рекреаційне і заповідне природокористування. Зб. наук. праць. Тернопіль. – 2012. - С. 13-19.
 21. Кілінська К.Й. Методичні підходи до прогнозування розвитку мережі туристичних маршрутів (на прикладі території Чернівецької області). Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. № 672-673. - Географія. – Чернівці. - Чернівецький національний університет – 2013. – С. 106-108.
 22. К. Кілінська. Розвиток території буферної зони об’єкту Всесвітньої спадщини „Резиденції митрополитів Буковини і Далмації” як об’єкту туризму в м. Чернівцях. //Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції „Туризм і гостинність в Україні. Стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку”. – Черкаси. – 2012. – С. 555-560.
 23. Кілінська К. Рекреаційно-туристичний паспорт території – як форма рекреаційного моніторингу навколишнього природного середовища / К.Й. Кілінська, Н.С. Андрусяк., К.: Географія та туризм. Альтер-Прес. - 2011.- № 16. – С. 76-82.
 24. Кілінська К.Й. Наукові пошуки регіональності у працях Я.І. Жупанського / К.Й. Кілінська // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнар. науково-практ. конф. присвяченої 25-річчю створення кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження професора Ярослава Жупанського (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014). – Чернівці: - Видавничий дім.”РОДОВІД”. – 2014. – С.22-24.
 25. Кілінська К.Й. Регіональність природної різноманітності Карпато-Подільського регіону України. – Австрія. 2015. - Scientific and practical edition: , Austria, 20 February 2015. Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015, Volume 1, Р. 34-39.
 26. Кілінська К.Й., Костащук. В.І. Розвиток міжнародного туризму в Чернівецькій області на початку ХХІ століття. // Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. №. 724-725- Географія – Зб. Наукових праць. – Чернівці. - Чернівецький національний університет – 2014. – С. 153-157.
 27. К.Й. Кілінська, О.С. Смик. Лікувально-оздоровчий комплекс „Моршин”: сучасні аспекти функціонування. Український географічний журнал. К.: – 2015. - № 1. – С. 58-62.
 28. Килинская К.И. Теоретические основы географической экспертизы: алгоритм исследования. Научно-методический и теоретический журнал „Социосфера”. - № 2. – 2012. – С. 17-19.
 29. Kilinska K. Rural tourism as a factor of sustainable development of the rural areas in the Chernivtsi region / K. Kilinska, T. Skutar // Aceast volum a fost elaborata de un colectiv de autori care eu prezentat studiile in cadrul celei de a XV-a ediții Conferinței Internaționale [„Turismul rural romanesc in contextul dezvoltarii durabile. Actualitate si perspective”], (Vatra Dornei, 23-25 mai 2013.) - Vol. XXX. - Iasi, 2013. - P. 89-93.
 30. Kilinska K. Skutar T. Rural homesteads offers for tourists in the Chernivtsi region // Aceast volum a fost elaborată de un colectiv de autori care eu prezentat studiile în cadrul celei de a XVI-a ediții Conferinței Internaționale [„Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective”], (Vatra Dornei, 29-31 mai 2014.) - Vol. XXXIII. - Iaşi: Tehnopress, 2014. - P. 107-113.
 31. K.Kilinska. Innovative Activity in Recreation Tourist Sphere of UkraineMain Theme of 27th International Scientific Conference on / T. Skutar // “The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems” Cracow-Warsaw, 2011, - P. 45
 32. K.Kilinska, Investing in Ukraine: the advantages and disadvantages, ways to enhance the investment attractiveness / N.Andrusyak // Main Theme of 27th International Scientific Conference on “The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems”. – Cracow-Warsaw, 2011,- p. 43-44
 33. Klaudia Kilin’ska. State Administration of the Ecological Programs (following the example of Carpathian and Podilsk region). // Problematyka XXIY. Miedzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Funkcje przemyslu i uslug w ksztaltowaniu spoleczenstwa informacyjnego”. Warszawa – Krakow - 2008 . – 27-29 Р.
 34. Кілінська К.Й. Державне управління екологічними програмами території Карпато-Подільського регіону України в контексті державних і регіональних інтересів. – Scientific and educational european scientific project. Progressiye researches „Scienct end genesis”. – Pragua (Czech Republik) / – 2014 – P. 46-50.
 35. Кілінська К.Й. Регіональність природної різноманітності Карпато-Подільського регіону України. – Австрія. 2015. - Scientific and practical edition: , Austria, 20 February 2015. Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015, Volume 1, Р. 34-39.
 36. Kilinska K. International tourism in Ukraine / K. Kilinska, T. Skutar // Main Theme of 31th International Scientific Conference on “International  Determinants for the development of Industry and Services”. - Cracow – Warsaw,  2015. – P.45.
 37. Kilinska K., Pavliuk S. / Recreational capacity of the territory of Ivano-Frankivsk region, Ukraine / K. Kilinska, S. Pavliuk // Scientific Annals of Stefan cel Mare University of Suceava. – Vol 25, No 1 (2015). – P. 124-131.
 38. Hrytsku V. Assessment of Climatic Resources for the Establishment and Development of Tourism in Chernivtsi Region / V. Hrytsku, K. Kilinska, I. Hrytsku-Andriesh, O.Hrushko, B.Chornyy // International journal of cross-cultural studies and environmental communication.- Constanta.-2016.- S-68-71.
 39. Kilinska K. The ecological state of water resources of transboundary territory Ukraine (for example Chernivtsi region) / K.Kilinska, V.Hrytsku, O.Smyk // Of the International Symposium “Environmental Quality and Land Use”- Suceava, Romania.- 2017.- S.19-20.
 40. Hrytsku V., Hrytsku U., Kilinska K., Baran L. Problems of reserve in Ukraine. // Simposinului internazional Calitatea mediului si utelizarea terenurilor environmental quality and land use // Suceava, Romania. 2017. 95-96 P.
 41. К.Й. Кілінська, Й.Й. Іваніга, В.Й. Чонка, С.І. Чонка. Роль та значення середньої ланки підготовки фахівців для розвитку рекреаційно-туристичної сфери регіону (на прикладі Виноградівського району Закарпатської області) // Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. №. 795 - Географія – Чернівці. - Чернівецький національний університет – 2018. – С. 59-62.
 42. Кілінська К. Екологічні проблеми галузі садівництва у Чернівецькій області / К.Кілінська, П.Сухий, Н.Андрусяк, І.Березка // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808 : Географія. – С.47-54
 43. Kilinskaya K. Rоad landscapes - recreation and tourism sphere segment (on the example of Сhernivtsi city)  / K. Kilinskaya, V. Yavorskaya, L. Lopushnyak // Journal of Education, Health and Sport: Uniwersytet Kzimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Vol. 10, №3 2020. – Р.219-229. >>>
 44. Kilinska K., Yavorska V., Kostashchuk V., Smyk O. Recreational and tourist potential of the transnistrian district of Ukraine. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(03): Р. 283-293.
 45. Кілінська К., Яворська В., Заячук М., Сухий П. Methodical approaches to recreational and tourist cycles – fundamentals of recreational and tourist nature management // Journal of Education, Health and Sport: Uniwersytet Kzimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 2021. 11(06): – Р. 259-267. >>>
 46. Kilinskaya Klavdija. Hydro-geo-morphological characteristics transborder rivers in the Carpathian REGION (the example of the territory of Ukraine) / Klavdija Kilinskaya, Yuriy Yushchenko, Oksana Smyk, Hanna Yeremiia // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – Вип. 824: Географія. – С. 4-8 >>>
 47. Кілінська К. Просторове розміщення парків-пам’яток садово-паркового мистецтва у межах Чернівецької області / К.Кілінська, Н. Андрусяк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – Вип. 824: Географія. – С. 31-36. >>>
 48. Кілінська К.Й., Атаманюк Я.Д. Методичні підходи до вивчення сучасного рекреаційно-туристичного природокористування Придністерських придолинних комплексів // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.15-19. >>>
 49. Кілінська К. Методичні підходи до рекреаційно-туристичного природокористування на транскордонних територіях України і Румунії (на прикладі зелених зон) / К. Кілінська, О. Смик // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. - Мат. міжнар. науково-практ. конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (Чернівці, 7-9 травня 2020 р.). Чернівці. Вид.-полігр. підприємство «Місто». – 2020. С. 62-66. >>>
 50. Kilinskaya K. THE STATE MANAGEMENT IN THE FIELD OF RURAL GREEN TOURISM (ON CHERNIVTSI REGION EXAMPLE / K. Kilinskaya, L. Lopushnyak // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. - Мат. міжнар. науково-практ. конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (Чернівці, 7-9 травня 2020 р.). Чернівці. Вид.-полігр. підприємство «Місто». – 2020. С. 305-309. >>>
 51. Кілінська К.Й., Кузик А. Подільсько-Буковинська карстова область – об’єкт природно-туристичних маршрутів // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.19-22. >>>
 52. Кілінська К. Сучасні глобальні та регіональні зміни клімату (на прикладі Карпато-Подільського регіону України) / В. Яворська, К. Кілінська // ІУ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-річчю професора Петліна В.М. «Шацьке поозер’я в контексті змін клімату» - 2021 – С. 160-162. >>>
 53. Кілінська К.Й. Кургани та давні поселення – культурно-заповідні ландшафти (на прикладі території Чернівецької області) / К.Й. Кілінська, М.Д. Заячук, С.Д. Брик, Я.Д. Атаманюк // ІУ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-річчю професора Петліна В.М. «Шацьке поозер’я в контексті змін клімату» - 2021 – С. 133-134. >>>
 54. Кілінська К., Яворська В., Атаманюк Я. Геоекологічна експертиза у рекреаційно-туристичному природокористуванні: теоретичні положення // Культурний ландшафт як географічний феномен. Матеріали Міжнародної наукової конференції (23-25 вересня, 2021. –  Чернівці. – Черн. нац. університет імені Юрія Федьковича. – С. 47-48. >>>

  

Додаткова інформація:

      Клавдія Йосифівна Кілінська народилася 12 лютого 1957 року у м. Чернівцях. З 1978 до 1982 р. навчалася на географічному факультеті Чернівецького державного університету. З 1984 р. працює на географічному факультеті: на посаді лаборанта геолого-географічного музею Чернівецького державного університету, старшого наукового співробітника Проблемної науково-дослідної лабораторії (1984 р.), асистента кафедри географії і картографії України (1992 р.), доцента кафедри географії України картографії та геоінформатики (1995 р.). З 2006 р. виконує обов’язки завідувача кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, з 2008 р. обрана завідувачем кафедри. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Передгірські природно-територіальні комплекси Українських Карпат: питання раціонального природокористування та охорони природи”. З 2004 по 2007 рр. перебувала у докторантурі при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича У 2008 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему „Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України” за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Web: scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5XTboUcAAAAJ

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster¦!Г#‹@^HИµchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.