Оновлено
2022-11-23
13:10

Брик Степан Дмитрович

Брик Степан Дмитрович

Посада: асистент, заступник декана з виховної роботи
Вчений ступінь: кандидат географічних наук

Тематика наукових досліджень:

- статистика міжнародного туризму;
- німецькі поселення на території Чернівецької області.

Курси, що читає:

- Інноваційні готельно-ресторанні технології;
- Інформаційні системи і технології в туризмі (практичні заняття);
- Маркетинг в туризмі (практичні заняття);
- Інформаційні системи і технології в ГРС;
- Організація анімаційних послуг в ГРС;
- Організація анімаційних послуг;
- Світовий ринок послуг гостинності;
- Фріланс в туризмі.

Силабуси курсів

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Профіль Google Академія

Профіль ORCID

Сертифікат про закордонне стажування
Сертифікат про стажування
Сертифікат гіда-екскурсовода
Сертифікат члена всеукраїнської асоціації гідів-екскурсоводів

Додаткова інформація:

У 2001 році вступив до Чернівецького державного університету імені Ю.Федьковича на географічний факультет, який закінчив у 2006 році за спеціальністю «Менеджмент організацій», спеціалізація – «Менеджмент організацій туристичної індустрії». З вересня 2006 року – асистент кафедри географії та менеджменту туризму. У січні 2010 р. вступив до аспірантури. У 2012 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Давні німецькі поселення на території Західної України: ретроспективно-географічний аналіз» за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Монографії, підручники, навчальні посібники, методичні роботи

 • ЯВКІН В.Г., РУДЕНКО В.П., КОРОЛЬ О.Д., БРИК С.Д. та ін. ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ. — Чернівці: Рута, 2006. — 260с.
  Джерело: https://drive.google.com/file/d/13d_0KMU_rhzftTYtjwtvI5ap8peofxbR/view
 • Туристичний менеджмент: метод. вказівки до практ. занять / укл.: В.О. Іванунік, С.Д. Брик. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. — 32с.

Публікації у фахових закордонних журналах (що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science)

 • Vitalii Ivanunik, Halyna Krul, Stepan Bryk. Assessment of the impact and interrelation of UNESCO World Heritage on the tourism attractiveness of the country. / Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(3), 186–204. 2021 (Web of science)
  Джерело: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8601
 • Tetiana Tkachenko, Olha Pryhara, Nataly Zatsepina, Stepan Bryk, Iryna Holubets, Alla Havryliuk. The current state and prospects of travel business development under the COVID-19 pandemic. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.12, December 2021. pp. 664-674. (Web of science)
  Джерело: http://ijcsns.org/07_book/html/202112/202112091.html

Інші закордонні (не рейтингові)

 • Savranchuk L.A., Bryk S.D. Features of higher education in Italy / Materialy XII Miedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji “NaukowaprzestrzenEuropy – 2016“ Volum 7. Ptdagogicznenauki.: Przemysl. Nauka I studia – 80 str.-S.23-30.
 • Явкін В.Г., Круль Г.Я., Брик С.Д. Небезпека забруднення повітря в історичному центрі Чернівців / International scientific and practical conference “Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry» : conference proceedings, July 2–3, 2021. Lublin : «Baltija Publishing», 276 pages. P.172-176.
  Джерело: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/145/4311/9095-1

Публікації у фахових українських виданнях

 • О.Король, С.Брик. Розвиток міжнародного туризму в Україні та  та Європі на зламі тисячоліть.     Науковий вісник Чернівецького    університету: Збірник наукових праць. Вип.361: Географія.- Чернівці: Рута, 2007.- 208 с.
 • Явкін В.Г., Савранчук Л.А., Іванунік В.О., Брик С.Д., Шупарська Л.П. Оцінка біокліматичних рекреаційних ресурсів Карпат.- Географія в інформаційному суспільстві.- Зб.наукових праць. У 4-х тт..- К.: ВГЛ Обрії, 2008.- Т. 3.- 322 с.
 • Брик С.Д. Часові особливості заселення західноукраїнських земель німецькими колоністами / С.Д.Брик // Наук. вісн. Чернівецького у-ту: зб. наук. пр. Вип. 527: Географія. – Чернівці: Рута, 2010. – С.65-68.
  Джерело: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2010_0527.pdf
 • Брик С.Д. Динаміка іноземного туризму в Україні та Німеччині за даними 2000-2010рр. / С.Д.Брик // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 14. – С.73-79.
  Джерело: http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk14/v1413.pdf
 • Брик С.Д. Динаміка іноземного туризму в Україні та Австрії за даними 2000-2010рр. / С.Д.Брик // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 17. – С.55-62.
  Джерело: http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk14/v1413.pdf
 • Круль В., Брик С. Деякі часові особливості заселення передгірських та гірських територій західноукраїнських земель німецькими колоністами// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: ЧНУ, 2012. – Вип. 614-615:  Географія. – 152 с.
  Джерело: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2010_0527.pdf
 • Явкін В.Г., Красовська О.Ю., Брик С.Д. Особливості гостинності сільського туризму в Карпатах  // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2018. – Вип.795 – 168 с. С. 31-38.
  Джерело: https://drive.google.com/file/d/1SftJciYLOwiY-OIVads8p9sr4nzIxLWV/view
 • Пригара, О., Брик С., Голубець, І. (2021). РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ СТАЛОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, № 33.
  Джерело: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/938
 • Корюгін А. В., Матвеєв М. Е., Брик С. Д. Маркетингові інструменти туристичної індустрії: досвід єс. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 2. С. 88–94.
  Джерело: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7760&i=12

Матеріали конференцій

 1. Брик С.Д., Гадельшин О.Р. Особливості заселення передгірських та гірських територій Західно-Українських земель німецькими колоністами // Еволюція та антропогенізаціяландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали міжнар. наук. конф., / 31 трав. – 2 черв. 2012 р.). – Чернівці: Букрек, 2012. – 136 с.
 2. Історичні центри заселення Дністерського каньйону – як ресурс ареол. туризму / [В.П.Круль, С.Я.Добровольська, С.Д.Брик, О.Р.Гадельшин] // Турист. ресурси як чинник розвитку території. Мат. Всеукр. наук.-прак. конф.–сем. (9-10.12 2011р.). – Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. – С.46-51.
 3. Круль В.П. Територ. ієрархічна структура культурно-історичних рекреаційних ресурсів Волинської області / В.П.Круль, І.П.Ковальчук, С.Д.Брик // Сучасні тенденції наук. парадигми екон.-геогр. освіти України: зб. Мат. VІІ всеукр. наук.-прак. конф. (Донецьк 8.12.2011р.) /Наук. ред.: Ю.А.Романенко. – Донецьк: ДІСО 2011. – С.49-51.
 4. Брик С.Д. Заселення Тернопільщини німецькими (австрійськими) колоністами / С.Д.Брик // Екон..-геогр. освіта і націон. самосвідомість: актуальні проблеми їх формув.: зб. тез VII Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і мол. учених (Донецьк, 29.03.2012р.) /Наук. ред.: Ю.А.Романенко. – Донецьк: ДІСО 2012. – С.193-196.
 5. Владійчук К.В., Брик С.Д., Ющенко Ю.С., Явкін В.Г. Особливості сучасної трудової міграції з України // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. нац. ун-т., 2016.-204с.
 6. Явкін В.Г., Круль Г.Я., Брик С.Д. Небезпеки забруднення повітря екскурсійно-привабливого міста (на прикладі Чернівців) // Культурний ландшафт як географічний феномен: Матеріали Міжнародна наукової конференції (23-25 вересня 2021 р.). Чернівці. – ЧНУ, 2021. – 140 с. -  С. 118-121.
 7. Заячук О.Г., Брик С.Д. Інвестиційна рекреаційно-туристична привабливість Карпатського регіону України // Географічні діалоги на перехресті практики і теорії: збірник матеріалів I Регіональної науково-практичної конференції (18 червня 2021 р.). – Івано-Франківськ: ПРІНТ-ДІАС, 2021. – 105 с. С. 22-27.

E_mail: s.brykВ€1V–@5Шchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterВ€1V–@5Шchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.