Оновлено
2021-08-27
19:53

Брик Степан Дмитрович

Брик Степан Дмитрович

Посада: асистент, заступник декана з виховної роботи
Вчений ступінь: кандидат географічних наук

Тематика наукових досліджень:

- статистика міжнародного туризму;
- німецькі поселення на території Чернівецької області.

Курси, що читає:

- Інформаційні системи і технології в туризмі;
- Краєзнавство і туризм;
- Організація анімаційних послуг в туризмі;
- Маркетинг в туризмі (практичні заняття)

 

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Профіль Google Академія

Сертифікат про закордонне стажування
Сертифікат про стажування
Сертифікат гіда-екскурсовода
Сертифікат члена всеукраїнської асоціації гідів-екскурсоводів

Додаткова інформація:

У 2001 році вступив до Чернівецького державного університету імені Ю.Федьковича на географічний факультет, який закінчив у 2006 році. З вересня 2006 року – асистент кафедри географії та менеджменту туризму. У січні 2010 р. вступив до аспірантури. У 2012 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему "Давні німецькі поселення на території Західної України: ретроспективно-географічний аналіз".

Основні публікації:

- Публікації у фахових закордонних журналах
- Інші закордонні (не рейтингові)
Savranchuk L.A., Bryk S.D. Features of higher education in Italy / Materialy XII Miedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji “NaukowaprzestrzenEuropy – 2016“ Volum 7. Ptdagogicznenauki.: Przemysl. Nauka I studia – 80 str.-S.23-30.
- Публікації у фахових українських виданнях: Рейтингові вітчизняні видання
-  Інші українські фахові видання

 1. О.Король, С.Брик. Розвиток міжнародного туризму в Україні та  та Європі на зламі тисячоліть.     Науковий вісник Чернівецького    університету: Збірник наукових праць. Вип.361: Географія.- Чернівці: Рута, 2007.- 208 с.
 2. Явкін В.Г., Савранчук Л.А., Іванунік В.О., Брик С.Д., Шупарська Л.П. Оцінка біокліматичних рекреаційних ресурсів Карпат.- Географія в інформаційному суспільстві.- Зб.наукових праць. У 4-х тт..- К.: ВГЛ Обрії, 2008.- Т. 3.- 322 с.
 3. Брик С.Д. Часові особливості заселення західноукраїнських земель німецькими колоністами / С.Д.Брик // Наук. вісн. Чернівецького у-ту: зб. наук. пр. Вип. 527: Географія. – Чернівці: Рута, 2010. – С.65-68.
 4. Брик С.Д. Динаміка іноземного туризму в Україні та Німеччині за даними 2000-2010рр. / С.Д.Брик // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 14. – С.73-79.
 5. Брик С.Д. Динаміка іноземного туризму в Україні та Австрії за даними 2000-2010рр. / С.Д.Брик // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 17. – С.55-62.
 6. Круль В., Брик С. Деякі часові особливості заселення передгірських та гірських територій західноукраїнських земель німецькими колоністами// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: ЧНУ, 2012. – Вип. 614-615:  Географія. – 152 с.
 7. Явкін В.Г., Красовська О.Ю., Брик С.Д. Особливості гостинності сільського туризму в Карпатах  // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2018. – Вип.795 – 168 с. С. 31-38.

- Матеріали конференцій

 1. Брик С.Д., Гадельшин О.Р.Особливості заселення передгірських та гірських територій Західно-Українських земель німецькими колоністами // Еволюція та антропогенізаціяландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали міжнар. наук. конф., / 31 трав. – 2 черв. 2012 р.). – Чернівці: Букрек, 2012. – 136 с.
 2. Історичні центри заселення Дністерського каньйону – як ресурс ареол. туризму / [В.П.Круль, С.Я.Добровольська, С.Д.Брик, О.Р.Гадельшин] // Турист. ресурси як чинник розвитку території. Мат. Всеукр. наук.-прак. конф.–сем. (9-10.12 2011р.). – Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. – С.46-51.
 3. Круль В.П. Територ. ієрархічна структура культурно-історичних рекреаційних ресурсів Волинської області / В.П.Круль, І.П.Ковальчук, С.Д.Брик // Сучасні тенденції наук. парадигми екон.-геогр. освіти України: зб. Мат. VІІ всеукр. наук.-прак. конф. (Донецьк 8.12.2011р.) /Наук. ред.: Ю.А.Романенко. – Донецьк: ДІСО 2011. – С.49-51.
 4. Брик С.Д. Заселення Тернопільщини німецькими (австрійськими) колоністами / С.Д.Брик // Екон..-геогр. освіта і націон. самосвідомість: актуальні проблеми їх формув.: зб. тез VII Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і мол. учених (Донецьк, 29.03.2012р.) /Наук. ред.: Ю.А.Романенко. – Донецьк: ДІСО 2012. – С.193-196.
 5. Владійчук К.В., Брик С.Д., Ющенко Ю.С., Явкін В.Г. Особливості сучасної трудової міграції з України // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. нац. ун-т., 2016.-204с.

- Монографії, підручники, навчальні посібники, методичні роботи
1. ЯВКІН В.Г., РУДЕНКО В.П., КОРОЛЬ О.Д., БРИК С.Д. ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ. — Чернівці: Рута, 2006. – 260с.
2. Туристичний менеджмент: метод. вказівки до практ. Занять/ укл.: В.О.Іванунік, С.Д.Брик. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 32с.

E_mail: s.brykуb@Ї«/chnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterуb@Ї«/chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.