ќновлено

«а€чук ќксана √ригор≥вна

«а€чук ќксана √ригор≥вна

ѕосада: доцент
¬чений ступ≥нь: кандидат географ≥чних наук
¬чене званн€: доцент

“ематика наукових досл≥джень:

- територ≥альна орган≥зац≥€ осв≥тньо-виховного комплексу „ерн≥вецькоњ област≥;

 урси, що читаЇ:

- туризмознавство;
- основи туризмознавства;
- технолог≥€ готельноњ справи.

ƒодаткова ≥нформац≥€:

Ќародилас€ 10 грудн€ 1978 р. в √ородоцькому район≥ ’мельницькоњ област≥. « 1996 по 2001 рр. навчалас€ у „ерн≥вецькому державному ун≥верситет≥ на географ≥чному факультет≥.« 2006 по 2007 рр. працювала на посад≥ асистента кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рац≥онального природокористуванн€, а з вересн€ 2007 р. працюЇ на посад≥ асистента кафедри географ≥њ та менеджменту туризму. ” 2008 р. вступила до асп≥рантури, по завершенню €коњ усп≥шно захистила кандидатську дисертац≥ю. ƒоцент кафедри географ≥њ та менеджменту туризму з 2014 р.

ќсновн≥ публ≥кац≥њ:

1. «а€чук ќ.√., «а€чук ћ.ƒ. “оварна структура украњнсько-румунськоњ зовн≥шньњ торг≥вл≥ // ћатер≥али V м≥жнародноњ науково-практичноњ конференц≥њ У™вропейська ≥ Ївроатлантична ≥нтеграц≥€ та транскордонне сп≥вроб≥тництвоУ Ц Ћуцьк, 2008 Ц 311 с., —.120-122;
2. «а€чук ќ.√., ќрабець ќ. ‘ункц≥онально-компонентна структура осв≥тньо-виховного комплексу ≤вано-‘ранк≥вськоњ област≥ // Ќауковий в≥сник „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету: «б≥рник наукових праць. ¬ип.361: √еограф≥€. Ц „ерн≥вц≥: –ута,2007. Ц 208 с., —.118-124;
3. «а€чук ќ.√. ‘ункц≥онально-компонентна структура осв≥тньо-виховного комплексу „ерн≥вецькоњ област≥ // ≤стор≥€ ”крањнськоњ географ≥њ. ¬сеукрањнський науково-теоретичний часопис. Ц “ерноп≥ль: п≥дручники ≥ пос≥бники, 2007р. Ц ¬ипуск 15. Ц 144с. — 92-95.;
4. «а€чук ќ.√., —авранчук Ћ.ј., явк≥н ¬.√. ќсобливост≥ структруи тур≥ндустр≥њ рег≥ону // ћатер≥али м≥жнародноњ науково-практичноњ конференц≥њ Дѕроблеми розвитку туристичноњ ≥нфраструктури ”крањни. Ѕуковинське та св≥тове старообр€дництво: ≥стор≥€, культура, туризмФ. - „ерн≥вц≥, 2006р.
5. «а€чук ќ. ћетодика та методи сусп≥льно-географ≥чного досл≥дженн€ територ≥альноњ орган≥зац≥њ осв≥тньо-виховного комплексу обласного рег≥ону / Ќауковий в≥сник —х≥дноЇвропейського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ Ћес≥ ”крањнки.- ¬ип. 16(265).- —ер≥€ 6 √еограф≥чн≥ науки.- Ћуцьк, 2013.- —.133-138.
6. «а€чук ќ. —учасний стан та особливост≥ територ≥альноњ орган≥зац≥њ заклад≥в культури „ерн≥вецькоњ област≥ / Ќауковий в≥сник „ерн≥вецького ун≥верситету: зб≥рник наукових праць.- „ерн≥вц≥6„ерн≥вецький нац.ун-т, 2013.- ¬ип. 672-673: √еограф≥€.- 184 с.- —.101-105.
7.  узишин ј., «а€чук ќ. √еограф≥€:  омплексна п≥дготовка до зовн≥шнього незалежного оц≥нюванн€.- “ерноп≥ль: ѕ≥дручники ≥ пос≥бники, 2013.- 448 с.
8. «а€чук ћ.ƒ., «а€чук ќ.√. “еритор≥альн≥ особливост≥ Їмност≥ рег≥ональних ринк≥в продовольства в ”крањн≥ та перспективи фермерських господарств у њх наповненн≥ // Ќауковий в≥сник „ерн≥вецького ун≥верситету зб.наук.праць. „ерн≥вц≥: „ерн≥вецький нац. ун-т, 2015.- ¬ип. 744-745: √еограф≥€.- 184 с.- —.140-143.

E_mail: geotour=гД]@,ШDбchnu.edu.ua

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster=гД]@,ШDбchnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.