ќновлено

 руль √алина ярослав≥вна

 руль √алина ярослав≥вна

ѕосада: доцент
¬чений ступ≥нь: кандидат географ≥чних наук

“ематика наукових досл≥джень:

- географ≥чне краЇзнавство;
- орган≥зац≥€ готельного, ресторанного, курортного ≥ туристичного б≥знесу.

 урси, що читаЇ:

- технолог≥€ готельноњ справи;
- основи готельноњ справи;
- орган≥з.≥ технол.надан.послуг гостин.;
- орган≥з.≥ технол.послуг харчуванн€;
- технолог≥€ ресторанноњ справи;
- менеджмент сфери послуг;
- менеджм.гот.-ресторан.господ;
- орган≥зац.послуг харчуванн€;
- орган≥зац≥€ послуг гостинност≥;

ƒодаткова ≥нформац≥€:

Ќародилас€ 8 кв≥тн€ 1970 року у м. „ерн≥вц≥. « 1987 до 1992 р. навчалас€ у „ерн≥вецькому державному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича на географ≥чному факультет≥, €кий зак≥нчила з в≥дзнакою. « 1992 до 2002 року працювала молодшим науковим сп≥вроб≥тником, старшим лаборантом кафедри географ≥њ ≥ картограф≥њ ”крањни. « вересн€ 2003 року Ц асистент кафедри географ≥њ та менеджменту туризму. ” 2003 роц≥ вступила до асп≥рантури, €ку зак≥нчила у 2006 роц≥. 25 жовтн€ 2006 року захистила кандидатську дисертац≥ю на тему Ђ√еографо-краЇзнавча оц≥нка процес≥в заселенн€ ѕ≥вн≥чноњ Ѕуковиниї. « 1 листопада 2007 року працюЇ на посад≥ доцента кафедри географ≥њ та менеджменту туризму.

ќсновн≥ публ≥кац≥њ:

1.  руль √.я. √еографо-краЇзнавча динам≥ка людност≥ Ѕуковинськоњ √уцульщини // Ќауковий в≥сник „ерн≥вецького ун≥верситету: «б. наук. праць. ¬ип. 199. √еограф≥€. Ц „ерн≥вц≥: –ута, 2004. Ц —. 189-196.;
2.  руль ¬.,  руль √. —утн≥сть ≥ структурний зм≥ст краЇзнавства, обТЇктно-предметна основа географо-краЇзнавчих досл≥джень // ≤стор≥€ украњнськоњ географ≥њ. ¬сеукр. науково-теоретичний часопис. - “ерноп≥ль: ѕ≥дручники ≥ пос≥бники, 2006. Ц ¬ип. 2 (14). Ц —. 35-40.;
3.  руль („ернюх) √. ќсобливост≥ нац≥онального краЇзнавства та украњнознавства // ћатер≥али V конгресу ћ≥жнародн. асоц≥ац≥њ украњн≥ст≥в: —оц≥ально-гуман≥тарн≥ науки. Ц „ерн≥вц≥: –ута, 2004. Ц —. 322-325.;
4. –есторанна справа.  онспект лекц≥й / ”кл.  руль √.я. Ц „ерн≥вц≥: –ута, 2008. Ц „астина 1. Ц 72 с.
5.  руль ¬.ѕ., „ернега ѕ.≤.,  руль √.я., ѕрисакар ¬.Ѕ. ќсобливост≥ заселенн€ ф≥зико-географ≥чних район≥в Ѕуковинського ѕередкарпатт€ //јктуальн≥ проблеми досл≥дженн€ довк≥лл€. «б≥рник науков.праць (за матер≥алами V ћ≥жнародноњ науковоњ конференц≥њ, 23-25 травн€ 2013 р., м. —уми).- “. 2.- —уми: —умƒѕ” ≥м.. ј.—. ћакаренка, 2013.- 380 с.- —.61-65.
6.  руль √.я. ’арактерн≥ риси розташуванн€ населених пункт≥в ѕ≥вн≥чноњ Ѕуковини за експозиц≥Їю схил≥в /√еограф≥€, картограф≥€ географ≥чна осв≥та: ≥стор≥€, методолог≥€, практика. ћатер≥али м≥жнародноњ науково-практичноњ конференц≥њ.- „ерн≥вц≥: ¬идавничий д≥м Ђ–одов≥дї, 2014.- 296 с.- —.136-138.
7. ƒобровольська —.я.,  руль ¬.ѕ.,  руль √.я. –етроспективно-географ≥чний аспект досл≥дженн€ сусп≥льно-географ≥чних процес≥в заселенн€ рег≥ону /√еополитика и экогеодинамика регионов: научный журнал.- “ом 10.- ¬ып. 1, —имферополь, 2014.- —. 125-133.
8. ¬.ѕ. руль, ќ.–. √адельшин, √.я.  руль. ѕросторов≥ особливост≥ розм≥щенн€ поселень у ¬ерхньому стожищ≥ р. ѕрут // √еограф≥€, еколог≥€, туризм: теор≥€, методолог≥€, практика/ ћатер≥али м≥жнародноњ науково-практичноњ конференц≥њ, присв€ченоњ 25-р≥ччю географ≥чного факультету “ерноп≥льського нац≥онального педагог≥чного ун≥верситету ≥мен≥ ¬олодимира √натюка.- “ерноп≥ль, —ћѕ Ђ“айпї, 2015.- 404 с.- —. 86-88.

E_mail: krul_galina=;єW≥@WШзз>ukr.net

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster=;єW≥@WШзз>chnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.