ќновлено

Ѕучко ∆анна ≤ван≥вна

Ѕучко ∆анна ≤ван≥вна

ѕосада: доцент, докторант
¬чений ступ≥нь: кандидат географ≥чних наук
¬чене званн€: доцент

“ематика наукових досл≥джень:

- естетичний потенц≥ал ландшафту;
- природоохоронна естетика;
- екотуризм;
- етнотуризм.

 урси, що читаЇ:

- еколог≥чний туризм;
- орган≥зац≥€ оздоровчо-спортивного туризму;
- спортивний туризм.

ƒодаткова ≥нформац≥€:

Ќародилас€ 3 вересн€ 1969 року в с.  оритне ¬ижницького району „ерн≥вецькоњ област≥. ” 1986 р. вступила до „ерн≥вецького держун≥верситету ≥м. ё.‘едьковича на географ≥чний факультет, €кий зак≥нчила з в≥дзнакою у 1991 роц≥. ѕрацювала в «ќЎ є 11 м. „ерн≥вц≥в, проектно-буд≥вельному центр≥ “ѕром≥нь”, а з 1992 року – на кафедр≥ географ≥њ ≥ картограф≥њ ”крањни „Ќ”. « 1996 до 1999 рр. навчалас€ в асп≥рантур≥ ц≥Їњ ж кафедри. « 1999 р. – асистент кафедри економ≥чноњ географ≥њ. ” 2002 роц≥ захистила кандидатську дисертац≥ю на тему “≈стетичн≥ €кост≥ ландшафт≥в у контекст≥ використанн€ та збереженн€ гуман≥стичного ресурсного потенц≥алу рег≥ону". « лютого 2003 року – асистент, а з вересн€ 2003 року – доцент кафедри географ≥њ та менеджменту туризму.

ќсновн≥ публ≥кац≥њ:

1. Ѕучко ∆.≤. ≈стетична ц≥нн≥сть ландшафт≥в €к один ≥з критер≥њв створенн€ обТЇкт≥в природно-запов≥дного фонду //–озвиток запов≥дноњ справи в ”крањн≥ ≥ формуванн€ панТЇвропейськоњ еколог≥чноњ мереж≥: ћатер≥али м≥жнародноњ науково-практичноњ конференц≥њ 11-13 листопада 2008 р.- –ах≥в, 2008. Ц 510 с.;
2. Ѕучко ∆., √охмут «. ≈стетична ц≥нн≥сть ландшафту €к передумова створенн€ маршрут≥в екотуризму // ћолодь у вир≥шенн≥ рег≥ональних та транскордонних проблем еколог≥чноњ безпеки. ћат. 6 м≥днарод. наук. конфер. Ц „ерн≥вц≥: «елена Ѕуковина, 2007. Ц —.43-45.;
3. Ѕучко ∆.≤. Ќародн≥ звичањ та традиц≥њ населенн€ ”крањнських  арпат у контекст≥ фестивального туризму/¬≥сник наукових досл≥джень. Ц —ер≥€: “уризм. Ц “ерноп≥ль, 2006. Ц ¬ипуск 1. Ц —.183-185.;
4.  ороль ќ.ƒ., Ѕучко ∆.≤. ќц≥нка потенц≥алу природно-рекреац≥йних ресурс≥в /ѕроблеми географ≥њ та менеджменту туризму. Ц „ерн≥вц≥: –ута, 2006. Ц —.153-165.
5. Ѕучко ∆.≤., —иротюк ≤.¬. —портивн≥ туристичн≥ походи у „ерн≥вецьк≥й област≥: динам≥ка та тенденц≥њ /”крањна: географ≥€ ц≥лей та можливостей. «б.наук.праць.- Ќ.: ‘ќѕ ЂЋисенко ћ.ћ.ї, 2012.- “. Ў.- 416 с.- —. 202-205.
6. Ѕучко ∆.≤., ≈фрос ¬. “ранскордонн≥ проекти у галуз≥ туризму на Ѕуковин≥ (на приклад≥ сп≥впрац≥ м≥ж географ≥чними факультетами „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича та —учавського ун≥верситету Ўтефан „ел ћаре /√еограф≥€, картограф≥€ географ≥чна осв≥та: ≥стор≥€, методолог≥€, практика. ћатер≥али м≥жнародноњ науково-практичноњ конференц≥њ.- „ерн≥вц≥: ¬идавничий д≥м Ђ–одов≥дї, 2014.- 296 с.- —.242-243.
7. Ѕучко ∆.≤. “ранскордонний туризм у контекст≥ Ївро≥нтеграц≥њ ”крањни //Ќауковий в≥сник „ерн≥вецького ун≥верситету зб.наук.праць. „ерн≥вц≥: „ерн≥вецький нац. ун-т, 2015.- ¬ип. 744-745: √еограф≥€.- 184 с.- —. 109-111.
8. Ѕучко ∆анна. √еограф≥чн≥ аспекти транскордонного туризму в контекст≥ Ївро≥нтеграц≥њ ”крањни //“уризм €к пр≥оритетний напр€м соц≥ально-економ≥чного розвитку рег≥ону: матер≥али ћ≥жнародноњ науково-практич.конф.- „ерн≥вц≥, „“≈≤  Ќ“≈”, 2015.- 448 с. —. 370-372.

E_mail: zhanna.buchko6Ѓј"Gд@(О@Шdgmail.com

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster6Ѓј"Gд@(О@Шdchnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.